Kafkas J Med Sci: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - Ağustos 2020
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Hastanemize Başvuran Maisonneuve Kırıkları Üzerine Retrospektif Araştırma: Kompartman İçi Basınçlarda Fark Var mı?
Retrospective Research on Maisonneuve Fractures Which Were Applied to Our Hospital: Is There Difference Between Intracompartmental Pressures?
Kadri Yıldız, Mehmet Fatih Turalıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2020.82687  Sayfalar 68 - 73

3.
Ardahan İli 2013-2016 Yılları İntihar ve İntihar Girişimi Olgularının Sosyodemografik Paterni
Sociodemographic Pattern of Suicide and Attempted Suicide Cases in Ardahan Province in 2013-2016
Berkhan Topaktaş, Cihad Dündar, Zeynep Çağlayan
doi: 10.5505/kjms.2020.37791  Sayfalar 74 - 80

4.
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of the Attitudes of the Gender Roles of Women Applied to the Gynecology Polyclinic Center of Health Research and Application of Kafkas University
Gönül Gökçay, Doğan Akça
doi: 10.5505/kjms.2020.30075  Sayfalar 81 - 90

5.
Femur Kollodiafizer Açısı ve Femur Başı Horizontal Ofseti Açısından Anatomik ve Proksimal Femur Eksenine Göre Yapılan Ölçümlerin Karşılaştırılması
Comparison of Measurements Made According to Anatomical and Proximal Femoral Axis in Terms of Femoral Collodiaphyseal Angle and Femoral Head Horizontal Offset
Burhan Yarar, Mehmet Ali Malas
doi: 10.5505/kjms.2020.90277  Sayfalar 91 - 98

6.
Göğüs Cerrahisi Kliniğine Yatırılarak Tedavi Edilen Geriatrik Popülasyondaki 80–100 Yaş Arası Hastaların Analizi; Beş Yıllık Deneyim
Analysis of Patients in the Geriatric Population Between Ages 80 and 100 Years Admitted to and Treated in a Thoracic Surgery Clinic: 5 years’ Experience
İbrahim Ethem Özsoy, Mehmet Akif Tezcan
doi: 10.5505/kjms.2020.83723  Sayfalar 99 - 103

7.
Anormal Uterin Kanamalı Kadınlarda Pipelle ile Alınan Endometrial Biyopsi Sonuçları ile Histerektomi Patoloji Sonuçları Ne Kadar Uyumlu?
How Compatible are Hysterectomy Pathology Results with Endometrial Biopsy in Abnormal Uterine Bleeding Women?
Gökçe Turan, Pınar Yalçın Bahat, Berna Aslan Çetin, Nura Fitnat Topbaş Selçuki
doi: 10.5505/kjms.2020.80148  Sayfalar 104 - 109

8.
İskemik Modifiye Albumin (İMA) ile Kronik Hepatit B Arasındaki İlişki
Relationship Between Ischemic Modified Albumin (IMA) and Chronic Hepatitis B
Neslihan Çelik, Cemile Biçer, Ayşe Çarlıoğlu, Onur Çelik, Salim Neşelioğlu
doi: 10.5505/kjms.2020.29577  Sayfalar 110 - 115

9.
Ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Kars Örneği
Determination of Midwives’ Opinions as to Spirituality and Spiritual Care: the Case of Kars Province
Rukiye Türk
doi: 10.5505/kjms.2020.51196  Sayfalar 116 - 121

10.
Tiroidin Benign ve Malign Epitelyal Tümörleri ile Nonneoplastik Lezyonlarında Sitokeratin-19 ve Galektin-3 Ekspresyonu
Cytokeratin-19 and Galectin-3 Expression in Benign and Malignant Epithelial Tumors and Nonneoplastic Lesions of Thyroid
Mahi Balcı, Selda Seçkin
doi: 10.5505/kjms.2020.59862  Sayfalar 122 - 130

11.
Gebelik Anemisinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Pregnancy Anemia on Perinatal Results
Kazım Uçkan, İzzet Çeleğen, Taner Uçkan
doi: 10.5505/kjms.2020.03206  Sayfalar 131 - 135

12.
Sleeve Gastrektomi Operasyonu Geçirmiş Hastaların Yeme Tutum ve Davranışlarını ile Beden Kütle İndeksi Değişiminin Değerlendirilmesi
Comparison of Eating Attitudes and Behaviors and Body Mass Index Changes in Patients Who Had Undergone Sleeve Gastrectomy
Şükran Yıldız, Emel Alphan, Nazlı Batar
doi: 10.5505/kjms.2020.98958  Sayfalar 136 - 144

13.
Mide Kanserinde Adjuvan Radyoterapide Kullanılan Planlama Tekniğine Göre Kritik Organ Dozlarının Karşılaştırılması
Comparison of Critical Organ Doses According to Planning Technique Used in Adjuvant Radiotherapy in Gastric Cancer
Alaettin Arslan, Burak Şengül
doi: 10.5505/kjms.2020.60934  Sayfalar 145 - 151

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
14.
Çoklu Gram Negatif Basillere Bağlı Menenjit: İki Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Meningitis Due to Multiple Gram-negative Bacilli: A Report of Two Cases and the Literature Review
Filiz Orak, Recep Eken, Kutsal Devrim Seçinti, Kasım Zafer Yüksel
doi: 10.5505/kjms.2020.75418  Sayfalar 152 - 156

15.
Mezenterik Venöz Tromboz: Üç Vaka Takdimi
Mesenteric Venous Thrombosis: Three Consecutive Cases
Deniz Fındık, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak, Doğan Gönüllü
doi: 10.5505/kjms.2020.37801  Sayfalar 157 - 160

DERLEME
16.
Telositlerin Morfolojisi ve Fonksiyonları
Morphology and Functions of Telocytes
Özlem Deli&775;baş, Serpil Ünver Saraydın
doi: 10.5505/kjms.2020.25986  Sayfalar 161 - 170

EDITÖRE MEKTUP
17.
Psikiyatrik Bozukluklarda Optik Koherans Tomografi Bulguları Üzerine Son Çalışmalar: 2018 Yılı Verileri
Recent Studies on Optical Coherence Tomography Findings in Psychiatric Disorders: 2018 Data
Mehmet Hamdi Örüm
doi: 10.5505/kjms.2020.42204  Sayfalar 171 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git