Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Demografik, Sosyoekonomik ve Çevresel Faktörler ile İlişkisi: Ankara Hastanesi Deneyimi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 74-79 | DOI: 10.5505/kjms.2013.63626  

Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Demografik, Sosyoekonomik ve Çevresel Faktörler ile İlişkisi: Ankara Hastanesi Deneyimi

Meliha Korkmaz1, Murat Sadıç1, Gökhan Koca1, Koray Demirel1, Hasan İkbal Atılgan1, Sinem Özyurt2, Rahime Orak3, Aylin Baskın1
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

AMAÇ:
Çalıșmamızda, C14 üre nefes testi için bașvuran hastalardaki Helicobacter Pylori (HP) prevalansı ile epidemiyolojik, sosyoekonomik ve demografik değișkenler arasındaki ilișkiyi incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM:
C-14 üre nefes testi için bașvuran 2189 hasta değerlendirildi. Test sonucu șüpheli değerde (cpm 25-50 arası) olan veya daha önce HP eradikasyon tedavisi alan 589 hasta çalıșma dıșında tutuldu ve 1600 hasta çalıșmaya alındı. Hastalar yaș, cinsiyet, medeni durum, vücut kitle indeksi, kan grubu, sigara alıșkanlığı, sık görülen kronik sistemik hastalık varlığı, ısınmak için kullanılan yakıt türü ve bu özelliklerin HP pozitifliği ile ilișkisi açısından incelendiler.
BULGULAR:
Çalıșmada yaș ortalaması 37,66±20,35 olan, 1130 (%70,6) kadın, 470 (%29,4) erkek yer aldı. HP prevalansı % 49,5 olarak bulundu. Yaş gruplarının değerlendirmesinde pediatrik yaș grubu ile diğer yaș grupları arasında HP testi pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıș olup (p<0,05) yașın artması ile pozitif üre nefes testi saptanması arasında pozitif yönde korelasyon bulundu. Cinsiyet, medeni durum, ABO kan grupları, sigara alıșkanlığı, vücut kitle indeksi, evde evcil hayvan varlığı ve ailede bașka kimsede mide rahatsızlığı olup olmaması ile HP test pozitifl iği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilișki saptanmadı (p>0,05). Öğrenim durumu ile test pozitifl iği arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilișki vardı (p<0,05). Isınmak için kömür kullananlarda (% 55,5) doğal gaz kullananlara (% 46,8) göre daha fazla enfeksiyon saptandı (p<0,05).
SONUÇ:
Helicobacter Pylori enfeksiyonu yașla ve bașka bir gastrointestinal hastalık varlığıyla artar. Ayrıca ısınmak için yakıt olarak kömür kullanımı doğal gaz kullanımına göre enfeksiyon riskini arttırır.

Anahtar Kelimeler: Demografi, Tanısal testler, Helikobakter Pilori, Prevalans, Sosyal durum


The Relationship of Helicobacter Pylori Infection with Demographic, Socioeconomic and Environmental Factors: Ankara Hospital Experience

Meliha Korkmaz1, Murat Sadıç1, Gökhan Koca1, Koray Demirel1, Hasan İkbal Atılgan1, Sinem Özyurt2, Rahime Orak3, Aylin Baskın1
1Department Of Nuclear Medicine, Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Clinic Of Nuclear Medicine, Dr Sami Ulus Maternity And Pediatric Hospital, Ankara, Turkey
3Clinic Of Nuclear Medicine, Kırıkkale Yuksek Ihtisas Hospital, Kırıkkale, Turkey

AIM:
We aimed to evaluate the relationship between the prevalence of Helicobacter pylori (HP) and epidemiologic, socio-economic, demographic variables of the patients admitted for C14 urea breath test.
METHODS:
Patients (n=2189) admitted for C14 urea breath test were evaluated. Patients (n=589) with equivocal test results (cpm: 25-50) or history of previous HP therapy for HP eradication were excluded, thus 1600 patients were included. The characteristics including age, gender, marital status, body mass index, blood group, smoking, presence of chronic systemic diseases, the type of fuel used for heating
and their relation with HP positiveness were analyzed.
RESULTS:
The study included 1130 (70.6%) female and 470 (29.4 %) male patients with a mean age of 37.66±20.35 years. HP prevalence was 49.5 % in whole study opulation. In the evaluation of age groups, statistical signifi cance was found between the pediatric and other age groups (p<0.05) and positive correlation was found between the positive urea breath test and age. The positiveness of HP test did not correlate with the gender, marital status, ABO blood groups, smoking, body mass index, presence of a pet at home and gastric diseases in the participant’s family (p>0.05). The education level was also correlated with the positiveness of the test results. Participants using coal and gas, as the primary fuel for their heating system, had HP tests positiveness of 55.5 and 46.8%, respectively.
CONCLUSİON:
Helicobacter Pylori infection rate increases with age and the presence of an additional gastrointestinal disease. In addition, its prevalence is higher if coal is used as the primary fuel for heating instead of gas.

Keywords: Demography, Diagnostic Tests, Helicobacter Pylori, Prevalence, Social Condition


Meliha Korkmaz, Murat Sadıç, Gökhan Koca, Koray Demirel, Hasan İkbal Atılgan, Sinem Özyurt, Rahime Orak, Aylin Baskın. The Relationship of Helicobacter Pylori Infection with Demographic, Socioeconomic and Environmental Factors: Ankara Hospital Experience. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 74-79

Sorumlu Yazar: Murat Sadıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git