İskemik İnme Hastalarında Nötrofil/Lenfosit ile Platelet/Lenfosit Oranının NIHSS’e Göre Hastalık Prognoz Tahminindeki Yeri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 93-97 | DOI: 10.5505/kjms.2022.65625  

İskemik İnme Hastalarında Nötrofil/Lenfosit ile Platelet/Lenfosit Oranının NIHSS’e Göre Hastalık Prognoz Tahminindeki Yeri

İrem Yıldırım1, Halit Güneş1, Kürşat Usalan2
1Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: İnme, dünyadaki morbidite ve mortalitenin en yaygın nörolojik nedenidir. Bu nedenle risk faktörlerini erken bir aşamada kontrol etmek kritik derecede önemlidir. Bu çalışmada, nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit oranı (PLO) değerlerinin iskemik inme prognozunu öngörmede birbirlerine olan avantajlarını araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Çalışmaya 143 iskemik inme hastası dahil edildi. NLO ve PLO değerini hesaplamak için kan örneği analizi yapıldı. Hastaların ilk başvurudaki NIHSS değeri hesaplandı. NLO’nin istatistiksel önemini ve kötü prognozda PLR’nin öngörü gücünü analiz etmek için çoklu istatistiksel analiz kullanıldı.
Bulgular: İnme ölçeği puanı 5 ve altında olanlarda NLO’nun daha düşük olduğu tespit edildi, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,015). ROC eğri analizi sonuçları, NIHSS 6 ve üstü olarak kategorize edilen hastaları tahmin etmede NLR değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. (p<0,001).
Sonuç: Bu çalışma, inme prognozunu öngörmede NLO ve PLO değerlerinin birbirine göre avantajlarını değerlendiren literatürdeki ilk çalışmalardan biridir. Sonuçlar, NLO değerinin, PLO değerine kıyasla prognozu tahmin etmede daha yüksek bir istatistiksel öneme sahip olduğunu göstermektedir. Daha geniş hasta grubunda ileriye dönük randomize çalışmalarla daha anlamlı sonuçların çıkarılabileceğine inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: inme ölçeği, nötrofil/lenfosit oranı; iskemik inme; trombosit/lenfosit oranı; prognoz; serebrovasküler bozukluklar


Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/ Lymphocyte Ratio Values in Patients with Ischemic Stroke in Terms of Disease Severity Based on NIHSS

İrem Yıldırım1, Halit Güneş1, Kürşat Usalan2
1Kutahya Health Sciences University Evliya Çelebi Education and Research Hospital, Kutahya, Türkiye
2Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Aim: Stroke is the most common neurological cause of morbidity and mortality worldwide. Therefore, controlling the risk factors in an early phase is critically important. In this study, we aimed to investigate the advantages of neutrophile lymphocyte ratio (NLR) and platelet lymphocyte ratio (PLR) values against each other in predicting the prognosis of ischemic stroke.
Material and Method: 143 ischemic stroke patients were included in to study. Blood sample analysis was done to calculate NLR and PLR. Patients’ NIHSS at first admission was also calculated. Multiple statistical analyses were used to analyze the statistical significance of NLR and PLR’s predictive power in poor prognosis.
Results: We found that NLR was lower in those with a stroke scale score of 5 and below; the difference was statistically significant (p=0.015). The results of the ROC curve analysis showed that the NLR value was statistically significant in predicting patients categorized as NIHSS 6 and above (p<0.001).
Conclusion: This study is one of the first in the literature to evaluate the advantages of NLR and PLR values against one another in predicting stroke prognosis. Results show that the NLR value has a higher statistical significance in predicting prognosis than the PLR value. It is believed that prospective randomized studies can draw more meaningful conclusions on a larger set of patients.

Keywords: stroke scale, neutrophil/lymphocyte ratio; ischemic stroke; platelet/lymphocyte ratio; prognosis; cerebrovascular disorders


İrem Yıldırım, Halit Güneş, Kürşat Usalan. Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/ Lymphocyte Ratio Values in Patients with Ischemic Stroke in Terms of Disease Severity Based on NIHSS. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 93-97

Sorumlu Yazar: İrem Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git