Hiperemesis Gravidarumlu Hastalarda Oksidatif Stres ve Serum Hem Oksijenaz-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 157-162 | DOI: 10.5505/kjms.2021.67984  

Hiperemesis Gravidarumlu Hastalarda Oksidatif Stres ve Serum Hem Oksijenaz-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki

Esra Laloğlu1, Ayse Nur Aksoy2, Alev Lazoğlu Özkaya3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
22Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Erzurum, Türkiye
3Ardahan Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Kars, Türkiye

Amaç: Hiperemezis gravidarum (HEG) şiddetli ve inatçı bulantı kusmalarla karakterizedir. HEG’nin etyolojisinde rol alan faktörler tam olarak bilinmemektedir. Heme Oksijenaz (HO) oksidatif stres ile sentezi artan ve yüksek oranda plasentadan eksprese edilen bir stres proteinidir. Ayrıca birçok çalışmada malondialdehid (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri oksidatif stres belirteci olarak ölçülmektedir. Literatürde oksidatif stresin HEG patofizyolojisinde rol oynayabileceğine dair artan kanıtlar vardır. Çalışmamızda HEG hastalarının serumunda HO-1 düzeylerini ve oksidatif stres durumunu araştırmayı hedefledik.
Materyal ve Metot: HEG tanısı almış 25 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak; yaş, gebelik haftası ve vücut kitle indeksi benzer olan 25 sağlıklı gebe çalışmaya dahil edildi. Serum HO-1 ve NO düzeyleri “enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)” yöntemiyle ölçüldü. Serum MDA düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçüldü.
Bulgular: Yapılan istatiksel değerlendirmede gruplar arasında yaş, gebelik haftası ve vücut kitle indeksi bakımından farklılığın olmadığı bulundu (p>0,05). HEG grubunda median (minimum-maksimum) serum HO-1, NO ve MDA düzeyleri sırasıyla 3,03 (2,27–3,89) ng/ mL, 5,25 (2,75–18,75) micromol/ml ve 21,82 (17,95–29,59) micromol/ mL iken, sağlıklı grupta sırasıyla 2,74 (0,24–3,06) ng/mL, 5,75 (1,75–9,75) micromol/ml ve 16,41 (10,41–26,86) micromol/mL idi. HEG grubunda serum HO-1, NO ve MDA düzeyleri kontrol grubuna kıyasla yüksek bulundu. Ancak bu yükseklik istatistiksel olarak HO-1 ve MDA düzeylerinde anlamlıydı (p=0,007; p=0,004 sırasıyla). Ayrıca hasta ve kontrol grubu beraber analiz edildiğinde, serum HO-1 ve MDA düzeyleri arasında anlamlı derecede pozitif bir korelasyon tespit edildi (r=0,38, p=0,014).
Sonuç: Sonuç olarak HEG tablosunda serum HO-1, NO ve MDA düzeyleri artmaktadır. Bu nedenle HEG’nin oksidatif stresle ilişkili olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: heme oksijenaz, hiperemesis gravidarum, oksidatif stres


The Relationship Between Serum Heme Oxygenase-1 Level and Oxidative Stress in Patients with Hyperemesis Gravidarum

Esra Laloğlu1, Ayse Nur Aksoy2, Alev Lazoğlu Özkaya3
1Department Of Biochemistry, School Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
2Department Of Obstetrics And Gynaecology, University Of Health Sciences, Erzurum Training And Research Hospital, Erzurum, Turkey
3Department Of Biochemistry, Ardahan Hospital, Kars, Turkey

Aim: Hyperemesis gravidarum (HEG) is characterized by severe and persistent nausea vomiting. The factors involved in the etiology of HEG aren’t known exactly. Heme oxygenase (HO) is a stress protein whose synthesis increases with oxidative stress and is highly expressed from placenta. Also, malondialdehyde (MDA) and nitric oxide (NO) levels are measured as oxidative stress marker in many studies. There is increasing evidence that oxidative stress may play a role in the pathophysiology of HEG in literatüre. In our study, we aimed to investigate HO-1 levels and oxidative stress status in serum of HEG patients.
Material and Method: The study included 25 HEG patients and 25 healthy pregnant women without any signs and symptoms of HEG and matched for age, gestational age and body mass index were defined as control group. Serum HO-1 and NO levels were measured with enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Serum MDA levels were measured with spectrofotometric method.
Results: No significant difference was determined between the groups in terms of age, gestational age and body mass index (p>0.05). In the HEG group, median (minimum-maximum) serum HO-1, NO and MDA levels were 3.03 (2.27–3.89) ng/mL, 5.25 (2.75– 18.75) micromol/ml and 21.82 (17.95–29.59) micromol/mL compared to 2.74 (0.24–3.06) ng/mL, 5.75 (1.75–9.75) micromol/mL and 16.41 (10.41–26.86) micromol/mL in the healthy individuals. Serum HO-1, NO and MDA levels were higher in the HEG group compared to the control group but therewere significant differences between HEG and control groups in terms of serum HO-1 and MDA levels (p=0.007 and p=0.004). Furthermore, when the patient and control groups were analyzed together, a significant, positive correlation was determined between serum HO-1 and MDA levels (r=0.38, p=0.014).
Conclusion: Serum HO-1, NO and MDA concentrations increase in HEG, so we thought that there was a relation between oxidative stress and HEG.

Keywords: heme oxygenase, hyperemesis gravidarum, oxidative stress


Esra Laloğlu, Ayse Nur Aksoy, Alev Lazoğlu Özkaya. The Relationship Between Serum Heme Oxygenase-1 Level and Oxidative Stress in Patients with Hyperemesis Gravidarum. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 157-162

Sorumlu Yazar: Esra Laloğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git