Preeklampside lipoprotein-a seviyeleri: prospektif klinik bir çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 6-9 | DOI: 10.5505/kjms.2012.68077  

Preeklampside lipoprotein-a seviyeleri: prospektif klinik bir çalışma

Nergiz Kılıç
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kars

PREEKLAMSİDE LİPOPROTEİN A SEVİYELERİ: PROSPEKTİF KLİNİK BİR ÇALIŞMA

AMAÇ:
Preeklamptik ve normotansif gebelerdeki, lipoprotein-a seviyelerini karşılaştırmak ve preeklampsi etyolojisindeki yerini belirlemek.
YÖNTEM:
Çalışmada üçüncü trimester gebeliği olan 60 kadın yer aldı. Kadınlar preeklamptik (n=30) ve normotansif (n=30) gebelik gruplarına ayrıldılar. Gruplar total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, VLDL ve lipoprotein(a) değerleri açısından karşılaştırıldılar.
Lipoprotein (a) ölçümleri ELİSA tekniği kullanılarak yapıldı. İstatistiksel analizler SPSS for Windows (10.0) kullanılarak yapıldı. Verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney-U ve Student’s t testleri kullanıldı. p<0,05 istatistiksel anlamlılık kabul edildi.
BULGULAR:
Normotansif ve preeklamptik gebelik gruplarının karşılaştırılmasında; lipoprotein(a), total kolesterol, HDL, LDL düzeylerinin ölçümü anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05). Preeklamptik grupta serum trigliserid ve VLDL değerleri normotansif gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05).
SONUÇ:
Serum lipoprotein(a) preeklamptik ve normotansif gebelerde benzer düzeylerdedir. Buna karşın, serum trigliserid ve VLDL değerleri preeklamptik kadınlarda normotansiflerden daha yüksektir ki, bu da preeklampsi patogenezi ve etiyolojisini aydınlatmada önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: preeklampsi, lipoprotein(a), lipid profili


Lipoprotein-a levels in preeclampsia: a prospective clinical study

Nergiz Kılıç
Department Of Obstetrics And Gynecology, Kafkas University School Of Medicine, Kars Turkey

LIPOPROTEIN A LEVELS IN PREECLAMPSIA: A PROSPECTIVE CLINICAl STUDY

AIM: To compare the lipoprotein-a levels in preeclamptic and normotensive pregnant women and to determine its role in the etiology of preeclampsia.
METHODS:
The study included 60 pregnant women in their third trimester pregnancies. The women were allocated into preeclamptic and normotensive pregnancy groups and compared by using the serum levels of total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL and lipoprotein(a).
Lipoprotein(a) levels were measured by using ELİSA technique. Statistical analysis was performed using SPSS for Windows(10.0). Mann Whitney-U and Student’s t tests were used for comparing the data. P<0.05 was considered significant.
RESULTS:
In comparison of normotensive and preeclamptic pregnancy groups, the measurements of plasma lipoprotein(a), total cholesterol, HDL, LDL levels did not show significant differences (p>0.05). Serum triglyceride and VLDL levels were significantly higher in preeclamptic group in comparison with the levels of the normotensive group (p<0.05).
CONCLUSİONS:
Serum lipoprotein(a) levels are similar in preeclampsia and normotensive pregnancy. In contrast, serum triglyceride and VLDL levels are higher in preeclamptic pregnancies than in normotensive pregnancies, thus the fact may help to identify the pathogenesis and etiology of preeclampsia.

Keywords: preeclampsia, lipoprotein(a), lipid profile


Nergiz Kılıç. Lipoprotein-a levels in preeclampsia: a prospective clinical study. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 6-9

Sorumlu Yazar: Nergiz Kılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git