Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında HbA1c ile Serum Magnezyum Düzeylerinin Karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 125-130 | DOI: 10.5505/kjms.2021.68878  

Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında HbA1c ile Serum Magnezyum Düzeylerinin Karşılaştırılması

Senan Arslan, Halil İbrahim Erdoğdu, Eray Atalay
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Çalışmada tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) hastalarında serum magnezyum (Mg) düzeyleri ile serum glikoz regülasyonu arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
Materyal ve Metot: Çalışma Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları polikliniklerine başvuran 152 T2DM hastası ve 57 DM olmayan kişi alındı. Hasta grubu HbA1 c düzeyine göre <%6,5 ve ≥%6,5 olanlar olarak, Mg’a göre ise <1,6 ve ≥1,6 (mg/dl) olarak gruplandırıldı.
Bulgular: Mg düzeyleri ile HbA1 c düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı korelasyon saptanmıştır (r=-0,391, r2=0,153, p<0,001). Benzer şekilde; Mg, HbA1 c, HDL, trigliserid, total Kolesterol, açlık İnsülin, açlık Glikozu ve HOMA-IR düzeyleri kontrol grubuna göre T2DM hastalarında istatiksel olarak anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca, hastaların HbA1 c <%6,5 ve HbA1 c ≥%6,5 grupları arasında Vitamin D, HDL, LDL, trigliserid, total kolesterol, kalsiyum, fosfor, açlık İnsülin düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Bu gruplar arasındaki Mg (<0,001), HOMA-IR (0,039) ve açlık glikozu düzeyleri (<0,001) kıyasladığında ise fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
Sonuç: T2DM hastalarında serum Mg seviyesi sağlıklı kontrol grubuna göre daha düşüktür. Ayrıca, glikoz regülasyonu bozuk T2DM hastalarında daha düşük Mg seviyeleri saptanmıştır. Bu bulgular, T2DM ile Mg eksikliği arasındaki kısır döngüyü kırabilmek için diyabetik hastalarda Mg düzeyi izlemenin ve tedavi stratejileri üzerine çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: diyabetes mellitus, hipomagnezemi, HbA1c


Relationship Between HbA1c and Serum Magnesium Levels in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Senan Arslan, Halil İbrahim Erdoğdu, Eray Atalay
Kafkas University Medical Faculty İnternal Medicine Department, Kars, Turkey

Aim: The study aimed to investigate the relationship between serum magnesium levels and serum glucose regulation in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients.
Material and Method: 152 subjects with known T2DM and 57 individuals with no known T2DM history who were applicants to the Internal Medicine Polyclinic of the Kafkas University Medical Faculty Hospital were included in the study. The patient group was classified as having <6.5% or ≥6.5% HbA1 c levels and <1.6 or ≥1.6 (mg/dl) Mg levels.
Results: A significant negative correlation was detected between Mg levels and HbA1 c levels (r=-0.391, r2=0.153, p<0.001). Similarly; Mg, HbA1 c, HDL, Triglyceride, Total Cholesterol, Fasting Insulin, Fasting Glucose, HOMA-IR levels were significantly different in patients compared to the control group (p<0.05). In addition, no significant difference was found between the levels of Vitamin D, HDL, LDL, Triglyceride, Total Cholesterol, Calcium, Phosphorus and Fasting insulin in the analysis of the groups in which the patients were divided into HbA1 c <6.5% and HbA1 c ≥6.5%. (P>0.05). The difference was statistically significant when comparing Mg (<0.001), HOMA-IR (0.039) and fasting glucose levels (<0.001) among these groups.
Conclusion: Serum Mg levels in T2DM patients were lower than in healthy control subjects. Also, lower Mg levels were found in T2DM patients in whom blood glucose regulation was not achieved. These findings demonstrate the importance of monitoring magnesium levels and working on treatment strategies in diabetic patients in order to overcome the vicious cycle between T2DM and Mg deficiency.

Keywords: diabetes mellitus, hypomagnesemia, HbA1 c


Senan Arslan, Halil İbrahim Erdoğdu, Eray Atalay. Relationship Between HbA1c and Serum Magnesium Levels in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 125-130

Sorumlu Yazar: Halil İbrahim Erdoğdu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git