Plasenta Akreta Spektrumuna Bağlı Olarak Sezaryen Histerektomi Uygulanan Hastaların Postoperatif Mesane Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 390-397 | DOI: 10.5505/kjms.2021.69370  

Plasenta Akreta Spektrumuna Bağlı Olarak Sezaryen Histerektomi Uygulanan Hastaların Postoperatif Mesane Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Ülkü Ayşe Türker1, Engin Korkmazer2
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Kars
2Esentepe Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Bursa

Amaç: Plasenta akreta, inkreta ve perkretayı içeren plasenta akreta spektrumu (PAS), anormal bir plasental invazyonu tanımlar. PAS, mesane, üreter ve bağırsak gibi komşu organların artmış mortalite ve morbidite ve yaralanması ile ilişkilidir. Literatürde mesane en sık yaralanan organ olarak bildirilmektedir. Çalışmamızda PAS için yapılan postpartum histerektomi sonrası mesane fonksiyonlarını ve inkontinans sıklığını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Ocak 2016 – Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen tek merkezli prospektif bir çalışmadır. Elektif sezaryen operasyonu planlanan ve PAS nedeniyle peripartum histerektomi uygulanan toplam 81 hasta dahil edildi. Ulaşılamayan veriler nedeniyle 22 hasta çalışma dışı bırakıldı. Hastalar mesane yaralanması olan (n=20) ve mesane yaralanması olmayan (n=25) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca mesane yaralanması olan grup ≥2 cm (n=8) ve <2 cm (n=12) olacak şekilde iki alt gruba ayrıldı.
Bulgular: İki grup arasında sosyodemografik özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Laboratuvar parametreleri açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. İlk işeme hissi, normal işeme isteği, mesane boşaltma süresi, maksimum üretral basınç, mesane basıncı, maksimum üretral kapanma basıncı ve rezidüel hacim (p>0,05), güçlü işeme isteği (p>0,05) açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu 439,2±70,05’e karşı 391±67,34, p=0,024) ve maksimum mesane kapasitesi (400,8±65,76’ya karşı 351±57,39, p=0,011) mesane yaralanması grubunda anlamlı olarak daha düşüktü. Aynı şekilde alt gruplar karşılaştırıldığında da laboratuvar parametreleri açısından sosyodemografik özelliklerde farklılık yoktu (p>0,05).
Sonuç: PAS için histerektomi sırasında mesane hasarının postoperatif sonuçlarına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: mesane yaralanması, plasenta akreata spektrumu, postpartum histerektomi


Evaluation of Postoperative Bladder Functions of Patients Who Underwent Cesarean Hysterectomy Due to Placenta Accreta Spectrum

Ülkü Ayşe Türker1, Engin Korkmazer2
1Department of Gynecology, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey
2Department of Gynecology, Esentepe Hospital, Bursa, Turkey

Aim: Placenta accreta spectrum (PAS), which includes placenta accreta, increta, and percreta, defines an abnormal placental invasion. PAS is associated with increased mortality and morbidity and injury of adjacent organs such as the bladder, ureter, and bowel. The bladder is the most common injured organ in the literatüre. Our study aimed to evaluate the bladder functions after postpartum hysterectomy, which was performed for PAS.
Material and Method: This single-centered prospective study was performed between January 2016 and January 2018. A total of 81 patients who were planned for an elective cesarean section and underwent peripartum hysterectomy due to PAS were included. Due to the unavailable data, 22 patients were excluded. The patients were divided into two groups: patients with bladder injury (n=20) and those without bladder injury (n=25). Furthermore, the bladder injury group was subdivided into two subgroups as bladder injury ≥2 cm (n=8) and bladder injury <2 cm (n=12).
Results: There was no statistically significant difference between the two groups’ sociodemographic characteristics. No significant difference was found between the two groups about laboratory parameters. There was no significant difference between the two groups according to the first sense to void, normal desire to void, bladder emptying time, maximum urethral pressure, bladder pressure, maximum urethral closure pressure, and residual volume (p>0.05) while strong desire to void (439.2±70.05 vs. 391±67.34, p=0.024) and maximum bladder capacity (400.8±65.76 vs. 351±57.39, p=0.011) were significantly lower in bladder injury group. Likewise, when subgroups were compared, there were no differences in sociodemographic characteristics in laboratory parameters (p>0.05).
Conclusion: Attention should be paid to the postoperative consequences of bladder damage during hysterectomy for PAS.

Keywords: bladder function, placenta accreta spectrum, postpartum hysterectomy


Ülkü Ayşe Türker, Engin Korkmazer. Evaluation of Postoperative Bladder Functions of Patients Who Underwent Cesarean Hysterectomy Due to Placenta Accreta Spectrum. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 390-397

Sorumlu Yazar: Ülkü Ayşe Türker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git