Pioglitazon Sıçanlarda Yüksek Sükrozla Başlatılmış Metabolik Sendromda Böbrekteki Oksidatif Stresi Azaltır [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 165-171 | DOI: 10.5505/kjms.2018.71224  

Pioglitazon Sıçanlarda Yüksek Sükrozla Başlatılmış Metabolik Sendromda Böbrekteki Oksidatif Stresi Azaltır

Ayca Bilginoglu Kara
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Metabolik sendrom (MS), kronik böbrek hastalığının ilerlemesinde önemli bir risk faktörüdür. Tiyazolidindionlar (TZDs) muhtemelen MS’de renovasküler koruma sağlar. Bununla birlikte, yüksek sükroz başlangıçlı MS’de pioglitazonun böbreğe ait oksidatif stres üzerine etkisinin açıklanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı pioglitazonun MS’li sıçanların böbreklerindeki oksidatif stres belirleyicileri üzerine etkisinin incelenmesidir.
Materyal ve Metot: Çalışmada erkek Wistar türü sıçanlar (200–250 g ağırlıkta) kullanıldı. Onlar kontrol grup, MS grup (935 mM sükroz içme sularına katılarak) ve pioglitazon uygulanmış MS grup (MSP); MS grubun 18. haftasından başlayarak 2 hafta pioglitazon (30 mg/kg/ gün, gavajla) uygulandı. Aspartate amino transferaz (AST), laktat dehidrojenaz (LDH), toplam oksidan durum (TOS), toplam antioksidan durum (TAS) seviyeleri ticari kitler kullanılarak ölçüldü. Tiyobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS), indirgenmiş glutatyon (GSH), üre, ürik asit and kreatin ölçüldü. Tiyoredoksin 1 (TRX1) düzeyi sitoplazma ve hücre zarında western blot ile ölçüldü. TRX1 aktivitesi sitoplazma ve hücre zarında ticari kit kullanılarak öçüldü.
Bulgular: Kontrol sıçanları ile karşılaştırıldığında, sükroz ile beslenmiş olan sıçanlar abdominal obezite, insulin direnci, hiperinsülinemi, ve hipertrigliseridemi içeren MS’nin bir çok özelliğini göstermiştir. Bunun yanında, MS’de değişmiş olan AST, LDH, TOS, TAS, TBARS, GSH, üre, ürik asit and kreatin, TRX1 aktivitesi ve protein düzeyleri pioglitazon uygulamasıyla kontrol seviyelerine dönmüştür.
Sonuç: Pioglitazon, MS’li sıçanların böbreklerinde artmış olan oksidatif stresi azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: böbrek, metabolik sendrom; oksidatif stres; pioglitazon


Pioglitazone Reduces Oxidative Stress in Kidney Against High Sucrose Diet-Induced Metabolic Syndrome in Rats

Ayca Bilginoglu Kara
Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Aim: The metabolic syndrome (MS) is an important risk factor for the development of chronic kidney disease. Thiazolidinediones (TZDs) provide renovascular protection, probably in the MS. However, reports about the effect of pioglitazone on renal oxidative stress in high sucrose diet-induced MS remains to be determined. The aim of this study was to assess the effects of pioglitazone on oxidative stress markers in kidney tissues of MS rats.
Material and Method: Male Wistar rats (200–250 g in weight) were used in present study. They were divided as control (Con) group, MS group (receiving 935 mM sucrose in drinking water) and pioglitazone treated MS group (MSP) received pioglitazone treatment (30 mg/kg/day, via gavage) for two weeks at the end of the 18th weeks of MS group. Aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH), total oxidant status (TOS), and total antioxidant status (TAS) levels were measured using commercial kits. Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), reduced glutathione (GSH), urea, uric acid and creatinine were measured. Thioredoxin 1 (TRX1) level was measured in cytosol and membrane tissues by western blot. TRX1 activity was measured in cytosol and membrane tissues using commercial kit.
Results: Compared with control rats, the sucrose-fed rats exhibited several characteristics of MS, including central obesity, insulin resistance, hyperinsulinemia, and hypertriglyceridemia. Furthermore, changed levels of AST, LDH, TOS, TAS, TBARS, GSH, urea, uric acid, creatinine and TRX1 activity and protein levels in the MS group were reversed to control levels by administration of pioglitazone.
Conclusion: Pioglitazone reduced the elevated oxidative stress in kidney of MS rats.

Keywords: kidney, metabolic syndrome; oxidative stress; pioglitazone


Ayca Bilginoglu Kara. Pioglitazone Reduces Oxidative Stress in Kidney Against High Sucrose Diet-Induced Metabolic Syndrome in Rats. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 165-171

Sorumlu Yazar: Ayca Bilginoglu Kara, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git