Koroner arter bypass grafti cerrahisine giden diyabetik hastalarda preoperatif sigara kullanılmasının postoperatif serebrovasküler olaylar üzerine etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 97-102 | DOI: 10.5505/kjms.2011.75047  

Koroner arter bypass grafti cerrahisine giden diyabetik hastalarda preoperatif sigara kullanılmasının postoperatif serebrovasküler olaylar üzerine etkisi

Fatih Aygün
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Konya

Amaç
Bu çalışma koroner arter bypass cerrahisi (KABC) uygulanan diyabetik hastalarda gelişebilecek postoperatif serebrovasküler olay (SVO) ile preoperatif sigara içiminin ilişkisini araştırmak için düzenlenmiştir.
Yöntem
Bu prospektif çalışmada Ocak 2008 ve Temmuz 2011 tarihleri arasında KABC geçiren 135 hasta yer aldı. Hastalar iki gruba ayrıldılar. Grup 1 sigara içenler /(n=17), grup 2 ise sigara içmeyenlerden oluşuyordu (n=118).
Postoperatif öngörülen SVO riski için Amerikan Kalp Derneği’nin 2004’de güncellediği ölçüt kullanıldı. Kriterlere göre tahmini postoperatif SVO riski %0,6 ile %2 (bütün hastalar için ortalama %1,04 ± 0,4) arasında değişti.
Bütün hastalar postoperatif olası SVO’yu tanıyabilmek için ameliyat sonrası 60 günlük takip programına alındılar. SVO açısından belirti, bulgu ya da şüphesi olan hastalar; radyoloji ve nöroloji bölümleri ile işbirliği altında multi-disipliner yaklaşım ve seri kraniyal tomografilerle değerlendirildiler.
İstatistiksel analiz Student t, Fischer’in kesinlik, Yates’in düzeltmeli ki-kare testi ve Mann Whitney U testleri kullanılarak yapıldı. P değerinin 0,05’ten küçük olması anlamlı sayıldı.
Bulgular
Katılımcıların 83’ü erkek ve 52’si kadındı. Hem sigara içenlerin(%88,2) hem de içmeyenlerin (%57,6) grubunda erkekler kadınlara göre anlamlı derecede daha fazlaydılar (p<0,05). Sigara içenler grubundaki erkek oranı, sigara içmeyenler grubundaki erkek oranından da anlamlı derecede fazlaydı (p<0,05).
İnsüline bağımlı DM oranı sigara içenler grubunda %52,9 ve içmeyenler grubunda %30,5’ti, ancak iki grup arası fark istatistiksel olarak anlamalı değildi (p>0,05).
Preoperatif olarak belirlenen tahmini postoperatif SVO oranı, intraoperatif pompa ve kros klampleme zamanları açısından gruplar arası anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).
Sigara içenler grubunda iki (%11,8) ve içmeyenler grubunda iki (%1,7) postoperatif SVO görüldü. Postoperatif SVO oranı sigara içenlerde anlamlı derecede yüksekti (p<0,05).
Sonuç
KABC için kardiyovasküler cerrahi bölümüne başvurudan önceki son altı ayda sigara içmek, diyabetik hastalarda postoperatif SVO riskini arttırır.

Anahtar Kelimeler: Sigara içmek, koroner krter bypass graftlemesi, serebrovasküler olay, diyabetes mellitus.


The effect of preoperative smoking on postoperative serebrovascular accidents in diabetic patients undergoing to coronary artery bypass graft surgery

Fatih Aygün
Department Of Cardiovascular Surgery, Mevlana University, Konya, Turkey

Aim
The study was designed to investigate the correlation between preoperative cigarette smoking and postoperative cerebrovascular accidents (CVA) after in coronary artery bypass graft (CABG) surgery in diabetic patients.
Methods
This prospective observational study included 135 diabetic patients underwent coronary artery bypass graft surgery between January 2008 and August 2011. The participating patients were divided into two groups as: Group 1 (n=17) cigarette smokers and Group 2 (n=118) non-smokers. Preoperative risk analysis for estimating the post operative CVA was performed by using the criteria of American Heart Association (ACC/AHA) updated in 2004. According to the criteria, assumed postoperative CVA risks ranged between %0.6 and %2 (mean rate for all patients was %1.04 ± 0.4). Until the postoperative 60th day, all patients were integrated in a follow up programme to scan and diagnose a probable CVA. Patients with symptoms, signs and suspicions of CVA were evaluated by a series cranial tomography scanning and a multi-disciplinary approach in conjunction with the departments of radiology and neurology.
Statistical analysis was performed using Student’s t test, Fischer’s exact test, Yates’ correction chi-square test and Mann-Whitney U test. A p value < 0.05 was considered statistically significant.
Results
There were 83 were male and 52 female participants. The number of males was significantly higher than the females in both the smokers (88.2%) and the non-smokers groups (57.6%), (p<0.05). The rate of the male patients in the smokers group was also significantly higher than the rate of the smokers in the non-smokers group (p<0.05).
The rate of patients with insulin dependent DM was 52.9% and 30.5% in the smokers and non-smokers group, respectively, however the inter group difference was not significant (p>0.05).
The rate of preoperatively defined estimated postoperative CVA risk, intra-operative pump use and cross-clamping durations did not show significant differences between the smokers and non-smokers (p>0.05).
There were two postoperative CVA (%11.8) cases in the smokers and two CVA cases in the non-smokers (%1.7) groups. The rate of CVA was significantly higher in the smokers in comparison with the non-smokers (p<0.05).
Conclusion
Smoking in the last six months of application to the department of cardiovascular surgery for isolated CABG surgery increases the risk for post operative CVA in diabetic patients.

Keywords: Cigarette smoking, coronary arteries, Coronary Artery Bypass Grafting, cerebrovascular accident, diabetes mellitus


Fatih Aygün. The effect of preoperative smoking on postoperative serebrovascular accidents in diabetic patients undergoing to coronary artery bypass graft surgery. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 97-102

Sorumlu Yazar: Fatih Aygün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git