Tek Merkez Deneyimi: Feokromasitoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 353-359 | DOI: 10.5505/kjms.2021.79027  

Tek Merkez Deneyimi: Feokromasitoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Murat Çalapkulu1, Muhammed Erkam Sencar1, İlknur Öztürk Ünsal1, Davut Sakız2, Mustafa Özbek1, Erman Çakal1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, Ankara
2Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, Mardin

Amaç: Feokromositomalar kromaffin hücrelerinden kaynaklanan nöroendokrin tümörlerdir. Bu çalışmanın amacı feokromasitoma hastalarının klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını gözden geçirmektir.
Materyal ve Metot: Araştırmamızda 2009–2019 yılları arasında feokromasitoma tanısı almış 19 olguya ait klinik, laboratuvar ve radyolojik veriler geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Feokromasitoma tanısı konan 19 hastadan 13’ü kadın, 6’sı erkek olup ortalama yaş 44,1±11,3 yıl olarak saptandı. Hastaların 8 tanesi yeni tanı olmak üzere 18’inde hipertansiyon mevcuttu. Feokromositoma hastalarına eşlik eden hastalıklar incelendiğinde, hipertansiyondan sonra en sık tiroid patolojilerinin olduğu bulundu. Tansiyon yüksekliğinden sonra en sık semptom terleme ve baş ağrısı olarak saptandı. Tüm hastalarda vitamin D eksikliği ya da yetersizliği mevcuttu. Hastaların %94,1’inde 24 saatlik idrarda bakılan normetanefrin düzeyi yüksek olarak saptandı. Yerleşim yerleri açısından on birinde sağda, beşinde solda ve üçünde tümör bilateral adrenal yerleşimliydi. Lezyon boyutu %36,8’inde 4 cm’den küçük, %42,1’inde 4–6 cm arasında saptanırken, %21,1’inde 6 cm’den büyük saptandı.
Sonuç: Bu çalışma feokromasitomanın nonspesifik ve değişken bir kliniğinin olduğunu gösterdi. Feokromasitoma şüphesi olan hastalarda özellikle ataklar sırasında tarama testi olarak 24 saatlik idrarda normetanefrin ve metanefrin düzeyleri istenmeli ve görüntüleme yöntemleri ile kitle lokalize edildikten sonra cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: feokromasitoma, hipertansiyon, katekolamin, semptomlar; tanı; vitamin D


Single Center Experience: Retrospective Evaluation of Pheochromocytoma Cases

Murat Çalapkulu1, Muhammed Erkam Sencar1, İlknur Öztürk Ünsal1, Davut Sakız2, Mustafa Özbek1, Erman Çakal1
1University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Endocrinology And Metabolism, Ankara
2Mardin Training and Research Hospital, Department of Endocrinology And Metabolism, Mardin

Aim: Pheochromocytomas are neuroendocrine tumors originating from chromaffin cells. The aim of the current study is to review the clinical, laboratory, and imaging findings of pheochromocytoma.
Material and Method: Clinical, laboratory, and radiological data of a total of 19 patients diagnosed with pheochromocytoma between 2009–2019 were evaluated retrospectively.
Results: Of the 19 patients diagnosed with pheochromocytoma, 13 were female, and 6 were male, and the mean age of 44.1±11.3 years. Hypertension was present in 18 patients, of which 8 were newly diagnosed. It was found that thyroid pathologies were most common after hypertension in patients with pheochromocytoma. The most common symptom after high blood pressure was sweating and headache. All patients had vitamin D deficiency or insufficiency. In 94.1% of patients, the level of normetanephrine observed was found to be elevated. 11 were right-sided, 5 were left-sided, and the remaining 3 were bilateral. The lesion size was less than 4 cm in 36.8%, between 4–6 cm in 42.1%, and greater than 6 cm in 21.1%.
Conclusion: In the current study showed that pheochromocytoma has a nonspecific and variable clinic feature. In patients with suspected pheochromocytoma, 24-hour urine normetanephrine and metanephrine levels should be requested as a screening test, especially during attacks, and surgical treatment should be performed after the mass is localized with imaging methods.

Keywords: pheochromocytoma, hypertension, catecholamine, symptoms; diagnosis; vitamin D


Murat Çalapkulu, Muhammed Erkam Sencar, İlknur Öztürk Ünsal, Davut Sakız, Mustafa Özbek, Erman Çakal. Single Center Experience: Retrospective Evaluation of Pheochromocytoma Cases. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 353-359

Sorumlu Yazar: Murat Çalapkulu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git