Bozulmuş Açlık Glikozu ve Bozulmuş Glikoz Toleransı Olanların Antropometrik Ölçümleri ile Metabolik Parametrelerinin Analiz Sonuçları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 122-126 | DOI: 10.5505/kjms.2022.79923  

Bozulmuş Açlık Glikozu ve Bozulmuş Glikoz Toleransı Olanların Antropometrik Ölçümleri ile Metabolik Parametrelerinin Analiz Sonuçları

Feyyaz Cakir, Halil Ibrahim Erdogdu, Eray Atalay
Kafkas Üniversitesi, İç Hastalıkları, Kars

Amaç: Prediyabet, kan şekeri seviyesinin normal değer ile diabetes mellitus (DM) cut off değeri arasında olması durumudur. Primer ya da sekonder nedenlerle oluşan pankreas β hücre disfonksiyonuna bağlı insülin direnci ile karakterize metabolik bir bozukluk olup DM gelişebilmesi nedeniyle önem arzetmektedir.
Materyal ve Metot: Prediyabetiklerde antropometrik parametreler ile metabolik parametrelerin karşılaştırılmasını amaçladığımız çalışmamıza 01.06.2018–01.09.2018 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç hastalıkları polikliniğine başvuran hastalar içerisinden çalışma kriterlerine uyan hastalar alındı. Prediyabetik bireyler bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı ve kombine olmak üzere üç gruba ayrıldı.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 64 hastanın 35’i kadın, 29’u erkek idi. Cinsiyetler arasında yaş, vücut kitle indeksi (BMI), bel çevresi, HBA1c, homeostatik model değerlendirmesi (HOMA) değerleri anlamlı farklılık göstermez iken, kilo, boy, kalça çevresi, bel/ kalça ve bel/boy oranı anlamlı fark göstermiştir (sırası ile p=0,040, p<0,001, p=0,040, p<0,001, p=0,003). Prediyabetik gruplarda metabolik parametreler analiz edildiğinde HBA1c ve HOMA-IR değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (sırası ile p<0,001, p=0,004). Antropometrik parametrelerden BMI ve bel çevresi açısından fark yok iken kalça çevresi, bel/kalça ve bel/boy oranı cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gösterdi (sırası ile p=0,174, p=0,849, p=0,040, p<0,001, p=0,003).
Sonuç: Prediyabetiklerde antropometrik parametrelerin metabolik parametreler ile karşılaştırılmasında bel/boy değerinin, metabolik parametrelerden ise HBA1c, HOMA-IR değerlerinin gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermesi bu parametrelerin prediyabetiklerin klinik izleminde ve tedavisinde göz önünde bulundurulması önerilir.

Anahtar Kelimeler: prediyabet, bozulmuş açlık glukozu; bozulmuş glukoz toleransı; antropometrik ölçüm


Anthropometric Measurements and Analysis Results of Metabolic Parameters of Those with Impaired Fasting Glucose and Impaired Glucose Tolerance

Feyyaz Cakir, Halil Ibrahim Erdogdu, Eray Atalay
Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Türkiye

Aim: Prediabetes is when the blood glucose level is between the normal value and the diabetes mellitus (DM) cut-off value. It is a metabolic disorder characterized by insulin resistance due to pancreatic β-cell dysfunction caused by primary or secondary causes. It is important due to the possibility of developing DM. Material and Method: We aimed to compare anthropometric and metabolic parameters in prediabetics and patients who applied to the internal medicine clinic of Kafkas University Health Education and Research Hospital between 01.06.2018–01.09.2018 included. Prediabetic individuals were divided into three as impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, and combined.
Results: Of the 64 patients in our study, 35 were female, and 29 were male. While the age, body mass index (BMI), waist circumference, HBA1c, and homeostatic model assessment (HOMA) values did not differ significantly between the two genders, weight, height, hip circumference, waist/hip, and waist/height ratio showed significant difference (respectively p=0.040, p<0.001, p=0.040, p<0.001, p=0.003). When metabolic parameters were analyzed in prediabetic groups, HBA1c and HOMA-IR values showed statistically significant differences (p<0.001, p=0.004, respectively). While there was no difference in BMI and waist circumference from anthropometric parameters, hip circumference, waist/hip values, and Waist/Height ratio differed significantly between the genders (p=0.174, p=0.849, p=0.040, p<0.001, p=0.003 respectively).
Conclusion: In comparing anthropometric parameters with metabolic parameters in prediabetics, it is recommended that the waist/ height value shows a significant difference between the metabolic parameters and HBA1c, HOMA values in the clinical follow-up and treatment of these prediabetic agents.

Keywords: prediabetes, impaired fasting glucose; impaired glucose tolerance; anthropometric measurement


Feyyaz Cakir, Halil Ibrahim Erdogdu, Eray Atalay. Anthropometric Measurements and Analysis Results of Metabolic Parameters of Those with Impaired Fasting Glucose and Impaired Glucose Tolerance. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 122-126

Sorumlu Yazar: Halil Ibrahim Erdogdu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git