Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 66-73 | DOI: 10.5505/kjms.2012.81300  

Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Kazım Doğan1, Mehmet Hakan Seyithanoğlu2, Nezih Özkan3, Erhan Emel4, Feyza Karagöz Güzey5, Nuri Serdar Baş6, Talat Cem Ovalıoğlu3, Meliha Gündağ2
1Ardahan Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü, Ardahan, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Bolu, Türkiye
4Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye
6Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Travmatik beyin hasarı sonrası hipofiz bezinin fonksiyonlarını
değerlendirmek ve olası etkenleri ayırt etmek için travmanın
akut döneminde hipofiz fonksiyonlarını sunmak.
YÖNTEM: Çalıșmada Eylül 2009 ve Temmuz 2010 arası kayıtları olan
30 hasta (22 erkek ve 8 kadın) yer aldı. Glasgow Koma Skorlarına
göre hastalar ağır, orta ve hafif travma olmak üzere üç gruba ayrıldılar.
Yaș, cinsiyet, etiyoloji, hastanede kalma süresi ve hipofiz hormon
seviyelerini içeren veri incelendi. p değerinin <0,05’ten küçük olması
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Kafa travması olan erkek hastalar (40,5±21,76) belirgin
olarak kadın hastalardan (49,13±27,93) daha gençtiler. Kafa
travmasının akut döneminde büyüme hormonu, ACTH ve LH/FSH
eksiklikleri sırasıyla %36,6, %20 ve %20 hastada vardı. Travmatik
beyin hasarlarının önde gelen sebepleri yüksekten düșme (%46,6)
ve motorlu araç kazalarıydı (%33,3). ACTH seviyelerinin yüksekliği,
Glasgow coma skoru ve prolaktin seviyesinin düșüklüğü daha uzun
hastanede kalma süresine sebep oldu.
SONUÇ: Travma sonrası hipopitüiterizm gelișmesi açısından șiddetli
travmatik beyin hasarı en önemli risk faktörü sayılsa da, daha
hafif bir hasar da hipopitüiterizme yol açabilir. Post travmatik hipopitüiterizm
tanısından uzaklașmak için bütün kafa travması hastaları
yeterince uzun süre izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: hipopitüitarizm, kraniyoserebral travma, kafa travması, büyüme hormonu, hipogonadizm, travmatik beyin hasarı


Evaluation of pituitary functions during acute phase of head trauma

Kazım Doğan1, Mehmet Hakan Seyithanoğlu2, Nezih Özkan3, Erhan Emel4, Feyza Karagöz Güzey5, Nuri Serdar Baş6, Talat Cem Ovalıoğlu3, Meliha Gündağ2
1Department Of Neurosurgery, Ardahan State Hospital, Ardahan, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Bolu, Turkey
4Department Of Neurosurgery, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health And Neurological Diseases Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department Of Neurosurgery, Bağcılar Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
6Department Of Neurourgery, Special Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul, Turkey

AIM: To evaluate the functional outcome of the pituitary gland after
the traumatic brain injury and to present the pituitary functional
changes during the acute phase of the trauma in order to identify
the possible factors.
METHODS: The study included records of 30 patients (22 male and
8 female) between September 2009 and July 2010. The patients
were allocated into three groups according to their Glasgow Coma
Scale as severe, moderate and mild traumas. Data including the
age, gender, aetiology, hospital stay time and the pituitary hormone
levels was analyzed. A p value <0.05 was considered signifi cant.
RESULTS: The male patients (40.5±21.76) with head injury were
signifi cantly younger than the female patients (49.13±27.93).
During the acute phase of the head injury, there were growth hormone,
ACTH and LH/FSH defi ciencies in 36.6%, 20% and 20%
of the patients, respectively. The leading causes of the traumatic
brain injuries were falling from high altitude (46.6%) and motor vehicle
accidents (33.3%). Higher ACTH levels, and lower Glasgow
Coma Score and lower prolactin levels caused longer hospital
stay times.
CONCLUSION: Although the severity of traumatic brain injury is
considered as the major risk factor leading to the development
of post-traumatic hypopituitarism, a milder injury may also cause
hypopituitarism. All head trauma patients should be followed up
long enough in order to rule out the posttraumatic hypopituitarism.

Keywords: hypopituitarism, craniocerebral trauma, head injury, growth hormone, hypogonadism, traumatic brain injury.


Kazım Doğan, Mehmet Hakan Seyithanoğlu, Nezih Özkan, Erhan Emel, Feyza Karagöz Güzey, Nuri Serdar Baş, Talat Cem Ovalıoğlu, Meliha Gündağ. Evaluation of pituitary functions during acute phase of head trauma. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 66-73

Sorumlu Yazar: Kazım Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git