Sıçanlarda Çölyak Hastalığı Oluşturma Potansiyeline Sahip Gliadin Maruziyetinde Ferula pseudalliacea Rech. f. Bitkisinin Sitoprotektif Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 205-213 | DOI: 10.5505/kjms.2020.87369  

Sıçanlarda Çölyak Hastalığı Oluşturma Potansiyeline Sahip Gliadin Maruziyetinde Ferula pseudalliacea Rech. f. Bitkisinin Sitoprotektif Etkileri

Hüseyin Guducuoglu1, Gökhan Oto2, Irfan Bayram3, Ahmet Cumhur Dülger4, Mehmet Fırat5
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD, Van
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD, Van
4Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Giresun
5Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji AD, Van

Amaç: Çölyak hastalığı genetik olarak duyarlı kişilerde başlıca buğdaydaki gluten ve arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllardaki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine karşı kalıcı intolerans olarak gelişen proksimal ince barsak hastalığıdır. Bu çalışmada; sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan çölyak modelinde Ferula pseudalliacea Rech (FP) bitkisinin toprak üstü bölümlerinin su ekstraktlarının sitoprotektif etkileri incelenmiştir.
Materyal ve Metot: FP bitkisi üzerinde daha önce yapılan bir araştırma tespit edilemediği için öncelikle farelerde akut toksisite testleri yapılmıştır ve probit analizi ile tedavi edici 3 doz belirlenmiştir. Daha sonra Wistar albino cinsi sıçanlarda 9 grup (n=8) oluşturulmuştur. Akabinde 17. gün çalışma sonlandırılmıştır. Sıçanlardan kan ve doku numuneleri alındıktan sonra, histopatolojik (proksimal jejunum örnekleri) ve immünolojik ve biyokimyasal yöntemler ile terapotik etkinlik değerlendirilmiştir.
Bulgular: T-TG (Tissue Transglutaminase) IgA ve IL (Interleukin)-15 ELISA sonuçlarına göre her iki parametrede de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. AST (Aspartat Aminotransferaz Testi), protein, albüminde yüksek, glukozda düşük, ürede benzer; kreatinin submandibüler venden yaplan çalışmalara göre düşük, retroorbital yönteme göre benzer olduğu saptanmıştır. Ayrıca Alk/P’ın (Alkaline phosphatase) yüksek, total bilüribinin düşük, ürik asitin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Histopatolojik sonuçlara göre; dokuz grubun tamamı normal olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç: Mukoza harabiyeti yapılamadığından (IL-15 ve T-TG IgA seviyesi düşük) inflamasyon oluşamamıştır. Alk/P, AST yüksekliğine bağlı karaciğer harabiyeti oluşmuştur. Kreatin kinaz seviyesi ve bilüribin seviyeleri normaldir buda kas yıkımının olmadığını ve safra kanallarının normal olduğunu gösterir. Normal protein seviyeleri ve normal üre seviyesi bağırsak ve böbrek fonksiyonunun normal olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çölyak, ferula pseudalliacea, hegedan, akut toksisite, gliadin, rat


Cytoprotective Effects of Ferula pseudalliacea Rech. f. Herb Against Gliadin Exposure That Can Cause Celiac Disease

Hüseyin Guducuoglu1, Gökhan Oto2, Irfan Bayram3, Ahmet Cumhur Dülger4, Mehmet Fırat5
1Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology, Van, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Department of Medical Pharmacology, Van
3Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Department of Medical Pathology, Van, Turkey
4Giresun University, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Giresun
5Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education, Department of Biology, Van

Aim: Celiac disease is a proximal small intestine disease that develops as a permanent intolerance in genetically susceptible people, primarily against gluten in wheat and other gluten-like grain proteins in cereals such as barley, rye, oats. In this study; in the experimentally generated celiac model in rats, cytoprotective effects of the water extracts of the aboveground parts of Ferula pseudalliacea Rech (FP) herb were examined.
Material and Method: Since no previous research on the FP herb has been identified, acute toxicity tests were performed first in mice and 3 treater doses were determined by probit analysis. Then, 9 groups (n=8) were formed in Wistar albino rats. On the 17th day, the study was terminated. After taken blood and tissue samples from rats, therapeutic effectiveness was evaulated by histopathological (proximal jejunum samples) and immunological and biochemical methods.
Results: According to the results of T-TG (Tissue Transglutaminase) IgA and IL (Interleukin)-15 ELISA, there was no statistically significant result between the groups in both parameters. AST (Aspartat Aminotransferaz Test) high in protein and albumin, low in glucose, similar to urea; kreatinine was found lower than the submandibular vein and similar to the retroorbital method. In addition, Alk/P (Alkaline phosphatase) was determined, total bilirubin was low, and uric acid was high. According to histopathological results; All nine groups were considered normal.
Conclusion: Since mucosal damage could not be performed (IL- 15 and T-TG IgA level low), inflammation did not occur. Liver damage occurred due to high Alk/P, AST. Creatine kinase level and bilirubin levels were normal indicating no muscle breakdown and normal bile ducts. Normal protein levels and normal urea levels indicate that bowel and kidney function were normal.

Keywords: celiac, ferula pseudalliacea, hegedan, acute toxicity, gliadin, rat


Hüseyin Guducuoglu, Gökhan Oto, Irfan Bayram, Ahmet Cumhur Dülger, Mehmet Fırat. Cytoprotective Effects of Ferula pseudalliacea Rech. f. Herb Against Gliadin Exposure That Can Cause Celiac Disease. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 205-213

Sorumlu Yazar: Hüseyin Guducuoglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git