COVID-19 Hastalarında Başvuru Sırasında Ölçülen Troponin Değerlerinin Hastaneye Yatış ve Mortalite ile İlişkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 152-159 | DOI: 10.5505/kjms.2022.89990  

COVID-19 Hastalarında Başvuru Sırasında Ölçülen Troponin Değerlerinin Hastaneye Yatış ve Mortalite ile İlişkisi

Alten Oskay1, Vefa Çakmak2, Hande Şenol3, Tülay Oskay4, Mert Özen1, Atakan Yılmaz1, Murat Seyit1
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Denizli
4Bucak Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Burdur

Amaç: Bu çalışmanın amacı acil servise (AS) başvuran ve COVID-19 tanısı koyulan hastalarda, kardiyak troponin T (cTnT) düzeylerinin hastaneye yatış ve hastane içi mortalite ile ilişkisini belirlemektir.
Materyal ve Metot: Çalışma 3. basamak sağlık hizmeti veren bir üniversite hastanesinin acil servisinde gerçekleştirilmiştir. Retrospektif özelliktedir. Çalışmaya Mart 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında ardışık 50 gündeki erişkin hastalar dahil edilmiştir. Çalışma grubu, ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu ile COVID-19 tanısı koyulan ve cTnT testi yapılan hastalardan oluşmaktadır. Hastaların demografik ve laboratuvar verileri, torasik bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme bulguları, hastanede kalış süreleri not edilmiştir. Çalışma sonlanımı olarak hastaların hastaneye yatış durumu ve hastane içi mortalite bilgileri belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan 36 hastanın 9’u (%25) taburcu edilmiş, 20’si (%55,6) servise, 7’si (%19,4) yoğun bakıma yatırılmıştır. Yatan hastalar ile taburcu edilen hastalar karşılaştırıldığında, yaş [medyan (%25–75)] [sırasıyla 60 (45–69) ila 28 (26–39,5) yıl; p=0,003)], torasik BT skoru [sırasıyla, 6 (0–11) ila 0 (0–0,5); p=0,005], başvuru cTnT değerleri [5,99 (3,50–15,55) ila 3 (3–3,28) ng/L; p=0,012] olarak bulunmuştur. Yatan hastalarda ölüm oranı %18,5 idi. Çok değişkenli cox regresyon modelinde bu parametrelerin hiçbiri hayatta kalma üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.
Sonuç: COVID-19 hastalarının cTnT değerlerinin hastaneye yatış ve mortalite ile ilişkili olması muhtemeldir. Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda toraks BT skoru daha yüksektir. Ancak cTnT değeri ve torasik BT skorları hayatta kalan ve ölümle sonuçlanan gruplar arasında farklı izlenmiş olsalar bile sağ kalım üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: acil servis, toraks bilgisayarlı tomografisi; COVID-19; hastaneye yatış; mortalite; troponin


Association of Admission Troponin Levels with Hospitalization and Mortality in COVID-19 Patients

Alten Oskay1, Vefa Çakmak2, Hande Şenol3, Tülay Oskay4, Mert Özen1, Atakan Yılmaz1, Murat Seyit1
1Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Türkiye
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Türkiye
3Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Türkiye
4Department of Cardiology, Bucak State Hospital, Burdur, Türkiye

Aim: This study aims to identify the association of cardiac Troponin T (cTnT) levels with hospitalization and in-hospital mortality in patients admitted to the emergency department (ED) and diagnosed with COVID-19.
Material and Method: Retrospectively, we scanned the data of adult patients presenting to the ED of a university hospital within 50 days of the first COVID-19 case admission (March 2020 – May 2020). The study group consisted of patients diagnosed with COVID-19 by reverse-transcriptase polymerase chain reaction, and had cTnT test. Demographic and laboratory data, thoracic computed tomography (CT) imaging findings, and length of hospital stay were also collected. The study outcomes were patients’ hospitalization status and in-hospital mortality.
Results: Out of 36 patients, 9 (25%) were discharged, 20 (55.6%) remained in-patients in the ward, and 7 (19.4%) in the intensive care unit. When overall in-patients were compared to discharged patients, a significant difference was observed with regard to age [median (25% -75%)] [60 (45–69) to 28 (26–39.5) years, respectively; p=0.003)], thoracic CT score [6 (0–11) to 0 (0–0.5), respectively; p=0.005], admission cTnT values [5.99 (3.50–15.55) to 3 (3–3.28) ng/L; p=0.012]. The mortality rate among in-patients was 18.5%. In the multivariate cox regression model, none of these parameters significantly affected survival.
Conclusion: The cTnT values of COVID-19 patients are likely to be associated with hospitalization and mortality. Thoracic CT score was higher in patients admitted to the intensive care unit. However, neither cTnT values nor thoracic CT scores have a statistically significant effect on survival, even if their distributions are different between survived and non-survived groups.

Keywords: COVID-19, computed tomography; emergency department; hospitalization; mortality; troponin


Alten Oskay, Vefa Çakmak, Hande Şenol, Tülay Oskay, Mert Özen, Atakan Yılmaz, Murat Seyit. Association of Admission Troponin Levels with Hospitalization and Mortality in COVID-19 Patients. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 152-159

Sorumlu Yazar: Alten Oskay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git