Acil Servise Başvuran ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfaktüslü Hastaların Primer Perkütan Koroner Girişime Ulaşma Sürelerinin Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 417-424 | DOI: 10.5505/kjms.2021.92593  

Acil Servise Başvuran ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfaktüslü Hastaların Primer Perkütan Koroner Girişime Ulaşma Sürelerinin Değerlendirilmesi

Aylin Erkek1, Huseyin Cahit Halhalli1, Emrah Celik1, Sedat Avcı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Acil servise başvuran ST segment yükselmeli miyokart infarktüsü (STEMI) hastalarında primer perkütan koroner girişim (PCI) süresi konusunda güçlü öneriler mevcuttur. Bu sürelerin yerel kaynaklardaki tayini, güncel tanı ve tedavi rehberlerine uygunluğunun ve morbidite-mortalite üzerine etkilerinin karşılaştırılması açısından önemlidir.
Materyal ve Metot: Bu tek merkezli retrospektif çalışmaya 3. basamak eğitim araştırma hastanesi acil servisine 01.10.2017 ile 01.10.2019 tarihleri arasında hastane öncesi sağlık sistemi eşliğinde ya da ayaktan başvuran STEMI’lü hastalar dahil edildi. Acil serviste STEMI tanısı konulan veya dış merkezden STMI tanısı alarak sevk ile gelen hastalar hastaların PCI’a ulaşma süreleri ve bu sürelerin mortalite ve morbiditeye etkileri değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 233 hasta dahil edildi. Araştırmadaki hastaların yaş ortalaması 61,84±11,70 ve %19,31’i kadındı. Ambulansla direkt hastanemize başvuran hastalarda PCI’e ulaşma süresi 55,55±45,08 dakika, ayaktan direkt başvuran hastalarda 68,27±57,15 dakika ve başka hastaneden sevk edilen hastalarda 30,54±27,39 dakika olup anlamlı olarak farklıydı (p<0,001). PCI’ya varış süresi açısından komplikasyon gelişen ve komplikasyon gelişmeyen hastalar arasında anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla median 37 ve 42, p=0,054). Mortal seyreden vakalar ile mortalite gelişmeyen vakalar arasında PCI’ye varış zamanı açısından anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla median 37 ve 43, p=0,914).
Sonuç: Her ne kadar süreler güncel klavuzlarla uyumlu görülmekte ise de, ortalamayı yükselten durumların açığa çıkarılması gerekmektedir. Özellikle ayaktan başvuran hastaların PCI’ya ulaşma sürelerini kısıtlayıcı önlemler alınması gerekmektedir. Bu çalışmada PCI’a ulaşma süreleri güncel klavuzlara uygunluk gösterse de STEMI’e bağlı mortaliteyi azaltmak açısından başka düzenlemelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: ST segment yükselmeli miyokart infarktüsü, primer perkütan koroner girişim, acil servis


Evaluation of Time to Reach Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Presenting to the Emergency Department

Aylin Erkek1, Huseyin Cahit Halhalli1, Emrah Celik1, Sedat Avcı2
1Emergency Medicine Clinic,Kocaeli Derince Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Turkey
2Cardiology Clinic, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Turkey

Aim: There are strong recommendations regarding the duration of the primary percutaneous coronary intervention (PCI) in STsegment elevation myocardial infarction (STEMI) patients admitted to the emergency department (ED). Determining these periods in local sources is important in comparing their compliance with current diagnosis and treatment guidelines and their effects on morbidity-mortality.
Material and Method: Patients with STEMI who applied to the ED of a tertiary education and research hospital between 01.10.2017 and 01.10.2019, accompanied by the prehospital health system or outpatient, were included in this single-center retrospective study. The time to reach PCI and the effects on mortality and morbidity were evaluated in patients diagnosed with STEMI in the ED or referred from an external center with the diagnosis of STEMI.
Results: 233 patients were included in the study. The mean age of the patients in the study was 61.84±11.70, and 19.31% were female. The time to reach PCI was 55.55±45.08 minutes in patients admitted directly to our hospital by ambulance, 68.27±57.15 minutes in outpatients, and 30.54±27.39 minutes in patients referred from another hospital, which was significantly different (p<0.001). There was no significant difference between patients with and without complications in terms of arrival time to PCI (medians were 37 vs 42, p=0.054). There was no significant difference between the cases with a mortal course and the cases without mortality in terms of the time of arrival to PCI (medians were 37 vs 43, p=0.914).
Conclusion: Although the times seem to be compatible with current guidelines, the situations that increase the average need to be revealed. In particular, it is necessary to take measures to limit the time to reach PCI for outpatients. In this study, although the time to reach PCI complies with current guidelines, it shows that other regulations are needed to reduce STEMI-related mortality.

Keywords: ST-segment elevation myocardial infarction, primary percutaneous coronary intervention, emergency department


Aylin Erkek, Huseyin Cahit Halhalli, Emrah Celik, Sedat Avcı. Evaluation of Time to Reach Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Presenting to the Emergency Department. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 417-424

Sorumlu Yazar: Aylin Erkek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git