Kars’ta Devlet ve Üniversite Hastanesi Çocuk Polikliniğine Başvuran Çocukların Annelerinin Güncel Çocukluk Aşıları Hakkındaki Bilgi Durumu ve Etkileyen Etmenler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 173-179 | DOI: 10.5505/kjms.2020.93206  

Kars’ta Devlet ve Üniversite Hastanesi Çocuk Polikliniğine Başvuran Çocukların Annelerinin Güncel Çocukluk Aşıları Hakkındaki Bilgi Durumu ve Etkileyen Etmenler

Multehan Evran1, Hayrunnisa Bekis Bozkurt2
1Harran İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kars’taki devlet ve üniversite hastanesine başvuran çocukların annelerinin çocukluk dönemi rutin aşıları hakkındaki bilgi durumunu ve bunu etkileyen etmenleri tespit etmektir.
Materyal ve Metot: Araştırma iki merkezden toplam 376 anne dâhil edilerek kesitsel olarak gerçekleştirildi. Yüz yüze görüşme sureti ile anket uygulandı. Güncel aşı takvimindeki aşılar teker teker sorularak annelerin bilme durumu tespit edildi. Dokuz aşıdan en az sekizini bilmek yüksek puan olarak kabul edildi. Annelerin bu sorulardan aldıkları puan bağımlı değişken, sosyodemografik ve biyodemografik özellikleri bağımsız değişken olarak kabul edildi.
Bulgular: Annelerin %27,7’si tüm aşıları bilirken en fazla bilinen BCG aşısıydı (%94,9). Annenin aşı bilgi durumu ile ailenin tipi, evlilik şekli, annenin eğitim durumu, anneye yapılan aşı hakkında bilgi verilip verilmediği ve annenin bebeğin kilosu hatırlaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktayken (p<0,05), lojistik regresyon yapıldığında bebeğin kilosunu bilme durumu 3 kattan daha fazla; evlilik şeklinin görücü usulü olmaması yaklaşık 1,9 kat; aşılar hakkında sağlık personeli tarafından bilgi verilmesi 1,8 kat yüksek bilgi durumu ile ilişkili bulundu.
Sonuç: Bazı çocukluk çağı aşılarının anneler tarafından bilinirliği düşüktür. Aşılar hakkında daha bilgili anneler için, bebeği ile ilgili farkındalığı yüksek, kendi kararlarını verebilen, eğitimli anneler gereklidir. Aşıyı yapan sağlık personeline de bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: aşılar, bilgi, anneler, aşı programı


Knowledge Status and Affecting Factors about the Current Childhood Vaccines of Mothers of Children Applying to State and University Hospital Pediatric Clinics in Kars

Multehan Evran1, Hayrunnisa Bekis Bozkurt2
1Harran District Health Directorate, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Pediatrics, Medeniyet University, İstanbul, Turkey

Aim: The aim of this study is to determine the knowledge status, about the routine childhood immunization schedule, of the mothers of children who applied to the state and university hospitals in Kars and the factors affecting this.
Material and Method: A total of 376 mothers from two centers were included in this cross-sectional study. A questionnaire was applied by face to face interview. Current vaccination schedule was asked one by one to determine the status of mothers’ knowledge. Knowing at least 8 of the 9 vaccines was considered as a high score. The mothers’ scores on these questions were considered as dependent variables, and their sociodemographic and biodemographic characteristics were accepted as independent variables.
Results: 27.7% of mothers knew all vaccines and the most wellknown vaccine was BCG (% 94.9%). There was a significant relationship between the mother’s knowledge status about vaccination and the type of family, the type of marriage, the mother’s educational status, whether the mother was informed about the vaccination and the mother’s recalling of the baby’s weight (respectively p<0.05). When logistic regression analysis is performed; recalling of the baby’s weight is related more than 3 times, non-arranged type of marriage is related about 1.9 times, being informed about vaccines by the healthcare personnel is related 1.8 times with higher knowledge status.
Conclusion: Some childhood vaccines are less known to mothers. High awareness for their babies, ability to make own decisions and well education are required form others with a high knowledge status about vaccines. Healthcare personnel also have important responsibilities in this regard.

Keywords: vaccines, knowledge, mothers, immunization schedule


Multehan Evran, Hayrunnisa Bekis Bozkurt. Knowledge Status and Affecting Factors about the Current Childhood Vaccines of Mothers of Children Applying to State and University Hospital Pediatric Clinics in Kars. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 173-179

Sorumlu Yazar: Multehan Evran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git