Yoğun Bakım Ünitesindeki Covid-19 PCR Pozitif ve PCR Negatif Şüpheli Hastaların Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Klinik ve Laboratuvar Verileri Açısından Karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 127-134 | DOI: 10.5505/kjms.2022.95825  

Yoğun Bakım Ünitesindeki Covid-19 PCR Pozitif ve PCR Negatif Şüpheli Hastaların Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Klinik ve Laboratuvar Verileri Açısından Karşılaştırılması

Murathan Köksal1, Erdem Özkan1, Elmas Uysal2, Handan Ankaralı3, Işıl Özkoçak Turan4, Adalet Altunsoy Aypak5
1Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Biyoistatistik Bölümü, İstanbul
4Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
5Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara

Amaç: 2019 yılında başlayan ve kısa sürede hayatımızda köklü değişikliklere neden olan Coronavirus hastalığı (COVID-19) küresel salgını, hastanelerin yoğun bakım ünitelerine de aşırı iş yükü oluşturmuştur. Bu süreçte COVID-19 hastalığı şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların gerçekte enfekte olup olmadığının ayrımı her zaman kolay olmamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, yoğun bakımda COVID-19 ön tanısıyla takip edilen PCR (+) ve PCR (-) hasta grupları arasındaki olası klinik, laboratuvar ve bilgisayarlı tomografi bulgularını ortaya koymaktı.
Materyal ve Metot: COVID-19 olduğu ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile doğrulanmış 83 hasta ile RT-PCR negatif olan, ancak klinik ve radyolojik olarak COVID-19 açısından şüpheli 80 hastayı değerlendirdik. Hastaların BT bulgularını Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) kategorilerine uygun olarak sınıfladık. Ayrıca birçok laboratuvar değerini, klinik olarak hastalık seyrini, bulaş kaynağını ve şikayetlerini dökümante ettik. İki hasta grubu arasında, elde edilen verilerin istatistiksel analizini gerçekleştirdik.
Bulgular: Tipik radyolojik görünüm, pozitif grupta anlamlı olarak daha yüksekti, şüpheli grupta ise atipik görünüm anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.001). Belirsiz ve negatif kategorilerde iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Laboratuvar bulgularına göre, ardışık organ yetmezliği değerlendirmesi (SOFA) skoru, d-dimer, nötrofil, beyaz küre, trombosit, nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ortalamaları RT-PCR pozitif grupta anlamlı derecede düşüktü. Diğer laboratuvar bulguları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Sonuç olarak bu iki hasta grubunun ayrımının güç olabileceği fakat bize yardımcı olabilecek bazı klinik, laboratuar ve BT bulgularının olabileceğini tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım ünitesi; RT-PCR


Comparing the Computed Tomography Findings of the Covid-19 PCR Positive Patients in Intensive Care Unit and PCR Negative Suspected Patients in Terms of Clinical and Laboratory Data

Murathan Köksal1, Erdem Özkan1, Elmas Uysal2, Handan Ankaralı3, Işıl Özkoçak Turan4, Adalet Altunsoy Aypak5
1Department of Radiology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Internal Diseases, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Biostatistics, Istanbul Medeniyet University, İstanbul, Türkiye
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
5Department of Infectious Diseases, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Aim: There has been an overload in the workload of intensive care units in the hospitals due the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, which started in 2019 and caused significant changes in the lives of people. In this process, it is not always easy to distinguish whether the patients followed in the intensive care unit with the suspicion of COVID-19 disease are actually infected or not. Our aim in this study was to reveal possible clinical, laboratory and computed tomography findings between polymerase chain reaction (PCR) (+) and PCR (-) patient groups followed up in the intensive care unit with a preliminary diagnosis of COVID-19.
Material and Method: In this study, we evaluated 83 patients who were confirmed to have COVID-19 by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and 80 patients who were RT-PCR negative but clinically and radiologically suspicious for COVID-19. The CT results of the patients were classified in accordance with the categories specified by the Radiological Society of North America (RSNA). Many laboratory values, clinical progress of the disease, the source of infection and the complaints were also documented. We performed a statistical analysis of the data obtained between the two patient groups.
Results: The typical radiological appearance was significantly higher in the positive group while the atypical appearance was significantly higher in the suspected group (p = 0.001). There was no significant difference between the two groups in the indeterminate and negative categories. Regarding the laboratory findings, the means of the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score, d-dimer, neutrophil, white blood cell, platelet, neutrophile/ lymphocyte ratio (NLR) were significantly lower in the RT-PCR positive group. There was no significant difference between the two groups in terms of other laboratory findings.
Conclusion: In conclusion, it was determined that it was hard to distinguish the difference between these patients but there may be some clinical, laboratory and CT results that can facilitate this process.

Keywords: COVID-19, computed tomography, intensive care unit; RT-PCR


Murathan Köksal, Erdem Özkan, Elmas Uysal, Handan Ankaralı, Işıl Özkoçak Turan, Adalet Altunsoy Aypak. Comparing the Computed Tomography Findings of the Covid-19 PCR Positive Patients in Intensive Care Unit and PCR Negative Suspected Patients in Terms of Clinical and Laboratory Data. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 127-134

Sorumlu Yazar: Murathan Köksal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git