Kars Yöresi Alt Gastrointestinal Endoskopik Biyopsi Sonuçları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 70-79 | DOI: 10.5505/kjms.2017.95866  

Kars Yöresi Alt Gastrointestinal Endoskopik Biyopsi Sonuçları

Gülname Fındık Güvendi1, Hüseyin Avni Eroğlu2, Yasemen Adalı1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Endoskopik incelemeler, malignitelerin ve diğer barsak patolojilerinin erken tanısında, malignitelerin insidanını ve mortalitesini azaltmada önemli role sahiptir. Biz çalışmamızda, hastanemizde kolonoskopik incelemeleri yapılan olguları geriye dönük olarak histopatolojik açıdan inceleyip bu hastalıkların sıklığını değerlendirmeye çalıştık.
Materyal ve Metot: Çalışmaya hastanemiz endoskopi ünitesinde 2014-2016 yılları arasında kolon ve rektum biyopsileri alınan 319 olgu dahil edildi. Kesitler iki patolog tarafından neoplazi varlığı, preneoplastik/ hiperplastik durumlar ve enflamatuar süreçlerin varlığı açısından tekrar değerlendirildi.
Bulgular: 319 olgunun 115’i (%36.1) kadın, 204’ü (%63.9) erkektir. Olguların %19.4'ünde morfolojik değişiklik, %22.3'ünde enflamatuar hastalık, %48.6'sında preneoplastik/ hiperplastik lezyon, %9.4'ünde epiteliyal ve %0.3' ünde stromal tümör saptanmıştır.
Sonuç: Alt gastrointestinal sistem endoskopisi ile erken tanı; sağ kalım, bireysel refah ve sosyoekonomik unsurlar açısından başta maligniteler olmak üzere, enflamatuar barsak hastalıkları ve preneoplastik lezyonlar için önemlidir. Çalışmamızdaki verilerin Kars ili açısından yaklaşık bir risk belirleme konusunda sağlık çalışanlarına ışık tutabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kars, Alt gastrointestinal endoskopi, kolonoskopi, biyopsi


Lower Gastrointestinal Endoscopic Biopsy Results of Kars Region

Gülname Fındık Güvendi1, Hüseyin Avni Eroğlu2, Yasemen Adalı1
1Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathologyo
2Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Physiology

Aim: Endoscopic examinations have an important role in the early diagnosis of malignancies and other intestinal pathologies and in reducing the incidence and mortality of malignancies. In our study, we tried to evaluate the incidence of these diseases histopathologically retrospectively by examining the cases who underwent colonoscopy in our hospital.
Material and Method: 319 cases whose colon and rectum biopsies were taken between 2014 and 2016 in our endoscopy unit of our hospital were included to study. The sections were reevaluated by two pathologists for the presence of neoplasia, preneoplastic / hyperplastic status, and the presence of inflammatory processes.
Results: 115 (36.1%) were female and 204 (63.9%) were male in 319 cases. Morphologic changes were observed in 19.4% of the cases, inflammatory disease in 22.3%, preneoplastic / hyperplastic lesions in 48.6%, epithelial in 9.4% and stromal tumors in 0.3%.
Conclusion: Early diagnosis by lower gastrointestinal system endoscopy; It is important for inflammatory bowel disease, preneoplastic lesions and especially malignancies in terms of survival, individual prosperity and socioeconomic factors. We think that the data in our study can shed light on the health care workers in terms of determining a risk in terms of Kars region.

Keywords: Kars, Lower gastrointestinal endoscopy, colonoscopy, biopsy


Gülname Fındık Güvendi, Hüseyin Avni Eroğlu, Yasemen Adalı. Lower Gastrointestinal Endoscopic Biopsy Results of Kars Region. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 70-79

Sorumlu Yazar: Gülname Fındık Güvendi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git