Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürünü ve İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 381-389 | DOI: 10.5505/kjms.2021.99897  

Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürünü ve İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Kader Öztürk1, Arzu Karabağ Aydın2
1Ardahan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Ardahan, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kars, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerde hasta güvenliği kültürünü ve iş doyumunu etkileyen faktörlerin karşılaştırmalı analizini yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Metot: Araştırma tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin Kuzeydoğusunda TRA2’de yer alan iki devlet hastanesinde ve bir üniversite hastanesinde çalışan 260 hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, Ağustos 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verileri “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” ve “Hemşirelerde İş Doyumu Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Veri analizinde parametrik testlerden Anova (F) ve t-Testi, non-parametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Ayrıca ölçek toplam puan ve ölçek alt boyut puan ortalamaları hesaplanmıştır. Bunların yanı sıra “Hasta Güvenliği Kültürü” ile “Hemşirelerde İş Doyumu” arasındaki ilişkiye korelasyon analizi ile bakılmıştır.
Bulgular: Toplam puan ortalaması Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinde 2,78±0,47, Hemşirelerde İş Doyumu Ölçeğinde ise 3,34±0,68 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada ele alınan bazı bağımsız değişkenlerden “hemşirelik mesleğini seçme durumuna”, “çalıştığı bölümdeki pozisyonuna” ve “işini yeteneklerine uygun bulma durumuna” göre Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği ve Hemşirelerde İş Doyumu Ölçeği her ikisinde de gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca hasta güvenliği kültürü ile iş doyumu arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır (p=0,000, r=0,598).
Sonuç: Hemşirelerde hem hasta güvenliği kültürünü hem de iş doyumunu 31 bağımsız değişkenin etkilediği saptanmıştır. Yüksek hasta güvenliği kültürüne sahip olan hemşirelerin iş doyumlarının da yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: bakım kalitesi, hasta güvenliği, hemşirelik, iş doyumu


Factors Affecting Nurses’ Patient Safety Culture and Job Satisfaction: A Comparative Study

Kader Öztürk1, Arzu Karabağ Aydın2
1Department of Medical Services and Techniques, Ardahan University, Vocational School of Health Service, Ardahan, Turkey
2Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Kafkas University, Kars, Turkey

Aim: This study was conducted to comparatively analyze factors affecting nurses’ patient safety culture and job satisfaction.
Material and Method: This was a descriptive and cross-sectional study. The study sample comprised 260 nurses of two state hospitals and one university hospital in TRA2 in northeastern Turkey. Data were collected between August 2017 and March 2018. Data were collected using a Demographic Information Form, the Patient Safety Culture Scale and Job Satisfaction Scale in Nurses. ANOVA (F) and t test and the Mann–Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used for data analysis. Total scale score and subscale mean scores were also calculated. A correlation analysis was performed between nurses’ patient safety culture and job satisfaction.
Results: The total Patient Safety Culture Scale and Job Satisfaction Scale mean scores were calculated respectively as 2.78±0.47 and 3.34±0.68. There was a statistically significant difference in Patient Safety Culture Scale and Job Satisfaction Scale scores between groups in terms of the independent variables “choosing the nursing profession of their own free will,” “departmental position” and “skills-job match” (p<0.05). Also, a moderate and positive correlation was detected between nurses’ job satisfaction and patient safety culture (p=0.000, r=0.598).
Conclusion: Thirty-one independent variables affecting nurses’ patient safety and job satisfaction were identified. It was concluded that nurses who have a high patient safety culture have high job satisfaction.

Keywords: job satisfaction, nursing, patient safety, quality of care


Kader Öztürk, Arzu Karabağ Aydın. Factors Affecting Nurses’ Patient Safety Culture and Job Satisfaction: A Comparative Study. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 381-389

Sorumlu Yazar: Kader Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git