Yazarlara Bilgi

Önemli Not: 4 Ocak 2021 tarihinden sonra sadece İngilizce yayın başvuruları kabul edilecektir.

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi; birbirinden farklı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan danışman grubu olan, özgün araştırma makalelerini konuyla ilgili hakemlerin değerlendirdiği ulusal hakemli bir tıp dergisidir. Dergiye gönderilen bütün yazılar öncelikle derginin yayın kriterleri açısından yayın kurulunca incelenir ve uygun ise konuyla ilgili uzman hakemlere gönderilir. Çift kör yapılan değerlendirme sürecinde hem hakemler hem de yazarların isimleri saklıdır. Hakem değerlendirme süreci sona eren makaleler yayın kurulu tarafından yeniden incelenir ve gerekirse yazım kuralları açısından da bir hakeme gönderilir. Sonrasında hakem eleştirileri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için makale tekrar yazara gönderilir. Yapılan yazar düzenlemeleri tekrar hakemler ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra son karar verilir. Basımı kabul edilen makaleler dergi yazım kurallarına uygun olacak şekilde redaksiyona tabii tutulur. Makalenin basıma hazır hali yazar onayına sunulup, onay alındıktan sonra basım sırasına alınır.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
Kafkas Tip Bilimleri Dergisi'ne yazı teslimi, çalışmanın daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı (özet şeklinde ya da bir sunu, inceleme ya da tezin bir parçası şeklinde yayımlanması dışında), başka bir yerde yayımlanmasının düşünülmediği ve Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi'nde yayımlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar), çalişma ret edilmedikçe, yazıya ait tüm hakları Kafkas Üniversitesi ve Kafkas Tip Bilimleri Dergisi'ne devretmektedir(ler). Yazar(lar), Kafkas Üniversitesi ve Kafkas Tip Bilimleri Dergisi'nden izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayımlamayacaklarını kabul eder(ler).
DOI NUMARASI
Yayımlanan her bir makaleye dijital nesne tanımlayıcı numarası (doi) atanır.

MAKALE GÖNDERME
Makale toplama ve değerlendirme işlemleri http://meddergi.kafkas.edu.tr web adresinden online yapılır. Web adresinden giriş yapılmasını takiben “online makale gönder, takip et, değerlendir” butonunun tıklanması ile çıkacak direktiflerin takip edilmesi gereklidir. Online sistemde makale yüklenirken Başlık Sayfası, Makalenin tam metni, Telif Hakkı Devir Formu belgelerinin yüklenmesi zorunludur. Dergi, Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi’nin (ICMJE) rehberlerine sıkıca bağlıdır (http://www.icmje.org/index.html).
ETİK SORUMLULUKLAR
Dergi, Yayın Etikleri Komitesi’nin (COPE) rehberlerindeki iyi yayın uygulamaları ilkelerine sıkı bir şekilde bağlıdır (http://publicationethics.org/resources/guidelines). Makale başvurusunda bulunan yazarlar; çalışmalarının etik, hukuki ve bilimsel kurallara uygun olduğunu, daha önce yayınlanmamış ve başvuru sırasında başka bir yerde yayınlanmak için değerlendirme aşamasında olmadığını kabul ederler. Daha önce yayınlanmış tablo, şekil ve yazı makalede açıkça belirtilmeli ve yayın haklarını elinde tutanlardan izin alınmalıdır. Dergi, uygun etik kurul başvurularının yapılmış olmasını, bilgilendirilmiş onamların alınmasını ve bunların makalede bildirilmesini zorunlu tutar. İnsan öğesini içeren tıbbi çalışmalarda, Helsinki Deklarasyonu ilkelerine sıkıca bağlıdır (http://www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf). Yazarlar, laboratuar hayvanlarının kullanımında ve bakımında kurumsal ya da ulusal rehberlere uygun davrandıklarını bildirmek zorundadır.
MAKALE HAZIRLANMASI
Makale Times New Romans yazı karakteri ile 12 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Tüm makale boyunca ana başlık dahil tüm başlıkların kelimeleri büyük harfle başlayıp küçük harfle devam etmelidir. Makalenin bölüm başlıkları (Giriş, Materyal ve Metot gibi) altlarında kullanılan diğer başlıkların sadece ilk harfi büyük diğer tüm harfleri küçük harf olmalı ve bu başlıklar italik karakterde (örn. Örneklemin seçimi) yazılmalıdır. Makaleler açık, kısa ve akıcı bir Türkçe veya İngilizce ile yazılmalı, imla kurallarına uyulmalıdır. Dergi, özellikle giriş ve tartışma kısmı olmak üzere, makale uzunluğunu içerdikleri bilgiyle orantılı ölçüde kısa tutulmasını önerir. Bütün yazarlara bir istatistik uzmanı ile görüşmeleri önerilir.
Başlık Sayfası: Makale başlığı kısa ve devamlı nitelikte olmalıdır. Başlık indeksleme ve bilgi toplama açısından yararlı olacak biçimde tanımlayıcı ve bilgi verici olmalıdır. Bütün yazarların ad ve soyadları açık biçimde yan yana yazılmalıdır. Her yazar için çalıştığı bölüm, kurum ve şehir belirtilmelidir. İletişim yazarının şehir, ülke ve posta kodunu da içeren tam yazışma adresi, faks ve telefon numarası ile E-mail adresi sunulmalıdır. Burada sunulan yazar bilgileri makale yüklenirken kullanılan diğer hiçbir belgede bulunmamalıdır. Örnek için tıklayınız.
Özet: Özet anlaşılır olmalı ve yazının amaç ve belirgin sonuçlarını içermelidir. Yalnızca temel bulgu ve sonuçları belirterek, uyarlanmaya gerek duymadan özetleme servislerince kullanılabilmelidir. Araştırma makalelerinde özet bölümü şu alt baslıkları (Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç) içermelidir. Derlemeler ve olgu sunumlarında alt başlıklar kullanılmaz. Editöre mektup gibi türlerde özetleme yapılmaz. Özet 300 kelimeden uzun olmamalı, yalnızca standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Türkçe sunulan makalelerde ek olarak İngilizce özet, İngilizce sunulan makalelerde ek olarak Türkçe özet istenmektedir. Online sisteme yüklenen ana makale metninde başlığın altında her iki dildeki özet bölümü de bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yazıyla ilgili “Index Medicus: Medical Subject Headings” standartlarına uygun en az 3 anahtar kelime özet altına yazılmalıdır.
Giriş: Anlaşılır ve kısa olmalı, son paragrafında çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir. Literatürün gözden geçirilmesi çalışmanın nedenselliğine yönelik olmalı ve önemli bilgileri içermelidir.
Materyal ve Metot: Gözlemsel ya da deneysel çalışmalarda katılımcılarının neye göre seçildiği (hastalar, kontroller ya da laboratuvar hayvanları) açıkça tanımlanmalıdır. Katılımcıların yaş, cinsiyet ve diğer önemli özellikleri belirlenmelidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda etik standartlar açıkça tanımlanmalı ve bu çalışmalar için önceden alınan etik kurul onay belgesinin alındığı yer, tarih ve sayı numarası verilmelidir. Yazarlar, diğer araştırmacılar tarafından da bulguların tekrarlanabilmesi için yöntem, cihaz (üreticinin adı ve menşei olan ülke parantez içinde verilmelidir) ve işlemleri yeterli açıklıkta tanımlamalıdırlar. İstatistiksel yöntemler de dahil, daha önceden kabul görmüş yöntemler için referanslar sağlanmalıdır. Yeni ya da uyarlanmış eski yöntemler tanımlanmalı, neden kullanıldıkları ve sınırları açıklanmalıdır. Bütün ilaç ve kimyasalların jenerik isimleri, dozları ve uygulanma yolları sunulmalıdır. Randomize kontrollü klinik çalışmalarda, çalışmanın ana öğeleriyle ilgili, çalışma protokolü (çalışma popülasyonu, müdahaleler ya da maruziyetler, beklenen sonuçlar ve istatistik analizin nedenselliği), müdahalelerin belirlenmesi (randomizasyon yöntemi, gruplara ayırmada gizlilik) ve grupların maskelenmesini (körleme) içeren özellikler sunulmalıdır. Bu bölümün son paragrafında mutlaka kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri belirtilmelidir.
Bulgular: Tablo, şekil ve yazıda sunulan bilgilerin gereksiz tekrarlanmasından kaçınılmalıdır. Yalnızca tartışma ve ana sonucun anlaşılması için gerekli olan önemli bilgiler sunulmalıdır. Veriler bütünlük içinde ve tutarlı olarak sunulmalı, raporun açık ve mantıksal ilerlemesi sağlanmalıdır. Tablo ve şekillerdeki veriler yazıda tekrarlanmamalı, yalnızca önemli gözlemler vurgulanmalı ya da özetlenmelidir. Aynı veriler hem tablo hem de grafiklerde sunulmamalıdır. Verilerin yorumlanması tartışma bölümüne saklanmalıdır. Bu kısımda verilen istatistiksel sonuçların ve simgelerin genel makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
Tartışma: Tartışma asıl bulguları anlatan kısa ve özlü bir cümle ile başlamalı, çalışmanın güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamalı, bulguları diğer çalışmalarla ilişkilendirerek tartışmalı, olası açıklamalar sağlamalı ve gelecekte yanıtlanabilecek sorulara işaret etmelidir. Tartışma, bulgular bölümünde zaten sunulmuş bulguların tekrarıyla değil, bunların önceden bilinenlerle yorumlanması ile ilgilenmelidir. Sonuç bölümü tartışma kısmının son paragrafı olacak şekilde verilmelidir. Burada çalışmanın amacıyla ilişkilendirilebilir kısa önerilerde bulunulmalıdır ve niteliksiz önermelerden ve verilerle desteklenmeyen sonuçlardan kaçınılmalıdır.
Teşekkürler: Teşekkürler kısa ve net olmalı, yalnızca bilimsel/teknik destek ve finansal kaynak için yapılmalıdır. Rutin kurum olanaklarının kullanılması, makale hazırlanmasındaki destek ya da yardımlar (yazma işi ya da sekreterlik işleri) gibi durumları içermemelidir.
Kaynaklar: Literatüre atıfta bulunan kaynaklar ardışık olarak sıralanmalı ve makalenin sonunda yer almalıdır. Yazının bütününde atıflar üst karakterle cümle bitiminde noktadan önce yer almalıdır. Olabildiğince yazı içinde yazar isimleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. Metinde yazar adı verildiğinde atıf numarası cümle sonunda değil, hemen yazarın adının sonrasında olmalıdır. Altı yazardan fazla yazarlı makalelerde altıncı yazardan sonra et al. ile kısaltma yapmak gerekir. Sayfa numaraları kısaltılarak yazılmalıdır (örn., 51-9).
Altı veya az yazarlı makale: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002; 347:284-7.
Altıdan fazla yazarlı makale: Pulgar VM, Yamaleyeva LM, Varagic J, McGee CM, Bader M, Dechend R et al. Increased angiotensin ıı contraction of the uterine artery at early gestation in a transgenic model of hypertensive pregnancy ıs reduced by ınhibition of endocannabinoid hydrolysisnovelty and significance. Hypertension 2014;64(3):619-25.
Kitap Bölümü: Cooke DJ, Philip L. To treat or not to treat? An empirical perspective. In: Hollin, C.R. ed. Handbook of offender assessment and treatment. Chichester: Wiley; 2001:3-15.
Kitap: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002:93-113.
İnternet Verisi: Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK, http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 [accessed 13.03.03].
Tablolar: Tablolar makale ana metninden ayrı, tek bir belge olarak Word belgesi şeklinde verilmelidir. Tüm tablolar tek bir belge içinde sunulmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde bulunmalı, sıra numarası içermeli ve başlığın ilk harfi dışındaki tüm harfleri küçük olmalıdır (örn., Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri). Tablo içindeki kısaltmalar tablo altında açıklanmalı ve verilen rakamların birimleri unutulmamalıdır.
Şekiller: Tüm çizimler, fotoğraflar, radyolojik grafiler bu başlık altında toplanır. Şekiller makale ana metninden ayrı bir belge olarak verilmelidir. Tüm şekil başlıkları şeklin altında bulunmalı, sıra numarası içermeli ve başlığın ilk harfi dışındaki tüm harfleri küçük olmalıdır (örn., Şekil 1. Batının postoperatif direkt grafisi).
Grafikler: Grafikler makale ana metninden ayrı bir belge olarak verilmelidir. Tüm grafik başlıkları grafiğin altında bulunmalı, sıra numarası içermeli ve başlığın ilk harfi dışındaki tüm harfleri küçük olmalıdır.

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git