Gastrointestinal Poliplerin Boyutları, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi; Bir Yıllık Periyod [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 13-21 | DOI: 10.5505/kjms.2017.07269  

Gastrointestinal Poliplerin Boyutları, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi; Bir Yıllık Periyod

Havva Erdem
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, gastrointestinal sistem poliplerini sıklığı, büyüklüğü, anatomik lokalizasyonu ve histopatolojik özellikleri açısından değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot: 2014-2015 yılları arasında histopatoloji tanısı konulan 56 adet polip lokalizasyonları, çapları, cinsiyet, yaş ve histopatolojik tiplerine göre kaydedildi.
Bulgular: Hastaların% 59'u erkek ve % 41'i kadındır. Tüm vakaların yaş ortalaması 61.7 idi. Adenomatöz poliplerin ortalama çapı 10.12 mm idi. Hiperplastik poliplerin ortalama çapı 5.7 mm idi.18 vakaya tübüler adenom (% 32), 16 vakaya tubulovillöz adenom (% 28) tanısı konuldu, 21 vakaya hiperplastik polip (% 37.5), 1 vaka mikst polip, 1 vakaya ise jüvenil polip tanısı konuldu.Hiperplastik poliplerin 10’u (% 47.6) sigmoid kolona lokalize ve 6’sı rektuma (% 28.5) lokalizeydi.Adenomatöz poliplerin 16’sı sigmoid kolona (% 47) lokalizeydi. Tüm poliplerin yaş dağılımı, 4 ile 84 arasında değişmekteydi. Cinsiyet dağılımı ise, 33’ü erkek ve 23’ü kadındı.
Sonuç: Bu çalışmada, tubulovillöz adenomların yaşlılarda sık olduğu, hiperplastik poliplerin, erkek cinsiyetin ve sigmoid kolon yerleşiminin en yaygın olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal polipler, histolojik tipleri, lokalizasyon, boyut, yaş


Evaluation of Gastrointestinal Polyps According to Their Size, Localization and Histopathologic Types; Annual Period

Havva Erdem
Department of pathology, School of Medicine - Ordu University

Aim: It was aimed to document gastrointestinal system polyps and evaluated with respect to their frequency, size, anatomic location and histopathologic features.
Material and Method: 56 gastrointestinal polyps that were histopathologically diagnosed during the period 2014-2015 were included in the study. Polyps were noted according to their localization, age, gender, size and histopathologic types.
Results: 59 % of the patients were males and 41% of the patients were females. Their mean age was 61.7 years. The mean diameter of the adenomatous polyps was 10.12 mm. The mean diameter of the hyperplastic polyps was 5.7 mm.18 cases were diagnosed as tubular adenomas(32 %). 16 cases were diagnosed as tubulovillous adenomas (28%), 21 cases were diagnosed as hyperplastic polyps (37.5%), 1 case was diagnosed as mixed polyps,1 case was diagnosed as juvenile polyps. 10 cases of hyperplastic polyps were localized sigmoid colon (% 47.6) and 6 cases were localized rectum (% 28.5). 16 cases of adenomatous polyps were localized sigmoid colon (% 47). Ages ranged from 4 to 84 years were diagnosed as all polyps. Gender were 33 men and 23 female.
Conclusion: In this study, it was showed that the oldest groups of tubulovillous adenoma, the most common groups of hyperplastic polyps, the most common gender of male, the most common location of sigmoid colon.

Keywords: Gastrointestinal polyps, histologic types, localization, size, age


Havva Erdem. Evaluation of Gastrointestinal Polyps According to Their Size, Localization and Histopathologic Types; Annual Period. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 13-21

Sorumlu Yazar: Havva Erdem, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git