Endoskopik Mide Biyopsisi Sonuçları: Kars İli [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(1): 47-52 | DOI: 10.5505/kjms.2017.70894  

Endoskopik Mide Biyopsisi Sonuçları: Kars İli

Yasemen Adalı1, Hüseyin Avni Eroğlu2, Gülname Fındık Güvendi1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Günümüzde sağlık kuruluşlarına başvuru sebepleri arasında üst gastrointestinal sistemle ilgili şikayetler sıklıkla göze çarpmaktadır. Bu semptomların değerlendirilmesinde en efektif yöntem endoskopik inceleme ve histopatolojik değerlendirmedir. Biz çalışmamızda Kars ilinde yapılan mide endoskopik biyopsi değerlendirmelerini histopatolojik olarak gözden geçirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: 2014–2016 yılları arasında hastanemize başvuran ve mide biyopsisi yapılan 1457 olgu çalışmaya alındı. Analizler SPSS 20.0 paket programı ile yapıldı.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 1457 olgudan 9 (%0,6) olguda morfolojik limitlerde mide mukozası saptanırken 484 (%33,2) olguda kronik, 921 (%63,2) olguda aktif kronik gastrit, 40 olguda (%2,7) invaziv adenokarsinom, 1 (%0,1) olguda intramukozal karsinom, 1 (%0,1) olguda hiperplastik polip ve 1 (%0,1) olguda villöz adenom gözlenmiştir.
Sonuç: Kars ilinde yapılan mide endoskopik biyopsilerindeki histopatolojik bulguların sıklığını tek merkezli bir çalışmada değerlendirdik. Çalışmamızın daha geniş olgu sayıları yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: mide, endoskopi, prevalans; Kars


Endoscopic Gastric Biopsy Results: Kars Province

Yasemen Adalı1, Hüseyin Avni Eroğlu2, Gülname Fındık Güvendi1
1Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Kars, Turkey
2Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Kars, Turkey

Aim: Today, complaints about the upper gastrointestinal system are frequently encountered among the reasons for referral to health facilities. The most effective method for evaluating these symptoms is endoscopic examination and histopathologic evaluation. In our study, we aimed to evaluate gastric endoscopic biopsy evaluations performed in Kars province histopathologically.
Material and Method: Between 2014 and 2016, 1457 patients who applied to our hospital and underwent stomach biopsy were included in the study. Analysis was performed with SPSS 20.0 software package.
Results: There were 484 (33.2%) chronic gastritis, 921 (63.2%) active chronic gastritis, 40 (2.7%) invasive adenocarcinomas, 1 (0.1%) intramucosal adenocarcinoma, 1 (0.1%) hyperplastic polyp, 1 (0.1%) villous adenoma and 9 (0.6%) gastric mucosa at morphological limits in the 1457 cases included in our study.
Conclusion: We tried to evaluate the frequency of histopathological findings in gastric endoscopic biopsies performed in Kars province in a single center study. We think that our study can shed light on the studies which are going to be done on a larger number of cases.

Keywords: stomach, endoscopy, prevalence; Kars


Yasemen Adalı, Hüseyin Avni Eroğlu, Gülname Fındık Güvendi. Endoscopic Gastric Biopsy Results: Kars Province. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(1): 47-52

Sorumlu Yazar: Yasemen Adalı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git