Kafkas J Med Sci: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - Ağustos 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Mide Kanserinde Mast Hücresi Değerlendirmesinde Hangi Material Kullanılmalı: Endoskopik Materyal mi, Rezeksiyon Materyali mi?
Which Material Should Be Used for Mast Cell Evaluation in Gastric Cancer: Endoscopic Material or Resection Material?
Yasemen Adali, Kenan Binnetoğlu, Hatice Beşeren, Hasan Çantay, Turgut Anuk, Tülay Diken Allahverdi, Barlas Sülü, Dogan Gönüllü
doi: 10.5505/kjms.2023.93709  Sayfalar 109 - 113

3.
COVID-19’lu Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Ruhsal Etkilenme Durumlarının Belirlenmesi
Determination of Mental Health Status of Nurses Caring for Patients With COVID-19
Hanımgül Dokumacı, Olcay Çam
doi: 10.5505/kjms.2023.53138  Sayfalar 114 - 124

4.
Travmatik Kosta Fraktürlerinde Interkostal Sinir Blokajının Ağrı Yönetimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Evaluation of the Effectiveness of Intercostal Nerve Block for Pain Management in Patients with Traumatic Rib Fractures
Güntuğ Batıhan
doi: 10.5505/kjms.2023.21548  Sayfalar 125 - 128

5.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Tıp Eğitimi: Alışkanlıklar, Bilgisayar Becerileri, İnternet Bağımlılığı ve Başarı
Medical Education During the COVID-19 Pandemic: Habits, Computer Skills, Internet Use Disorder, and Success
Elif Kervancıoğlu Demirci, Gülnaz Kervancıoğlu, Salih Çayır, Eren Kervancıoğlu, Ertan Sarıdoğan
doi: 10.5505/kjms.2023.78614  Sayfalar 129 - 138

6.
Renal Transplantasyon Hastalarının Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
A Retrospective Analysis of Renal Transplantation Patients: A Single Center Experience
Tamer Selen, Ebru Gök Oğuz, Gülay Ulusal Okyay, Hatice Şahin, Elif Kahraman Güner, Fatma Ayerden Ebinç, Kadir Gökhan Atılgan, Mehmet Deniz Aylı
doi: 10.5505/kjms.2023.54765  Sayfalar 139 - 143

7.
COVID-19 Hastalarında Glomerüler Filtrasyon Hızı ve Troponinin Prognoza Etkisi
The Effect of Glomerular Filtration Rate and Troponin on the Prognosis of Patients with COVID-19
Dilek Vural Keleş, Oya Güven
doi: 10.5505/kjms.2023.62333  Sayfalar 144 - 148

8.
Malnütrisyon Şikâyetiyle Başvuran Çocuklarda D Vitamini, Vitamin B12 ve Ferritin Düzeyleri
Vitamin D, Vitamin B12 and Ferritin Levels in Children Presenting with Malnutrition Complaints
Veysel Tahiroğlu, Engin Turan
doi: 10.5505/kjms.2023.99896  Sayfalar 149 - 154

9.
Hastanede Yatan COVID-19 Hastalarında Aşılamanın Biyokimyasal ve İnflamatuar Belirteçler Üzerine Etkisi
The Effect of Vaccination on Biochemical and Inflammatory Markers in Hospitalized COVID-19 Patients
Pelin Pınar Deniz, İsmail Hanta, Pelin Duru Çetinkaya, Orhan Altınöz, Yeşim Tasova, Burak Mete
doi: 10.5505/kjms.2023.36024  Sayfalar 155 - 159

10.
Retrograd İntrarenal Cerrahinin Başarısı ve Güvenliği Böbrek Taşlarının Opaklık Durumuyla İlişkili midir? Kritik Bir Değerlendirme
Is the Success and Safety of Retrograde Intrarenal Surgery Related to the Opacity Status of Kidney Stones? A Critical Evaluation
Ümit Yıldırım, Mehmet Ezer, Mehmet Uslu, Rasim Güzel, Kemal Sarıca
doi: 10.5505/kjms.2023.59837  Sayfalar 160 - 165

11.
ST-Segment Yükselmeli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Serum Albümin/Kreatinin Oranı ile Uzun Dönem Mortalite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Relationship Between Serum Albumin to Creatinine Ratio and Long-Term Mortality in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
İnanç Artaç, Timor Omar, Muammer Karakayalı, Doğan Iliş, Öztürk Demir, Mehmet Hakan Şahin, Yavuz Karabağ, İbrahim Rencüzoğulları
doi: 10.5505/kjms.2023.04207  Sayfalar 166 - 172

12.
Beyaz Kan Hücresi Sayısı/Ortalama Trombosit Hacmi Oranın ST-Segmenti Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Hastalarda SYNTAX Skoru ile İlişkisi
The White Blood Cell Count to Mean Platelet Volume Ratio (WMR) is Associated With Syntax Score in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Muammer Karakayalı, Timor Omar, Inanç Artaç, Ibrahim Rencüzoğulları, Yavuz Karabağ, Şerif Hamideyin, Mehmet Altunova
doi: 10.5505/kjms.2023.98512  Sayfalar 173 - 178

13.
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Biyokimyasal Parametreler ile EKG’de Ventriküler Repolarizasyon Markırları ve Fragmente QRS
Evaluation of Ventricular Repolarization Markers and Fragmented QRS in Patients with Bipolar Disorder
ibrahim Yağcı, Ali Inaltekin, Muammer Karakayalı
doi: 10.5505/kjms.2023.34538  Sayfalar 179 - 184

14.
Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Psikolojik Acı ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Methods of Coping With Psychological Pain and Stress in Antisocial Personality Disorder
Burcu Sırlıer Emir, Sevler Yıldız, Aslı Kazğan Kılıçaslan, Şeyma Sehlikoğlu, Osman Kurt, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kjms.2023.67760  Sayfalar 185 - 191

15.
Parankim Kalınlığın Perkütan Nefrolitotomi Esnasındaki Kanama Miktarını Predikte Etmekteki Yeri
The Role of Parenchymal Thickness in Predicting the Amount of Bleeding During Percutaneous Nephrolithotomy
Mehmet Uslu, Ümit Yıldırım, Mehmet Ezer, İsmet Bilger Erihan, Bumin Örs
doi: 10.5505/kjms.2023.55088  Sayfalar 192 - 196

16.
Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Enfeksiyonlarının Moleküler Epidemiyolojisinin Çok Merkezli Araştırması
Multicenter Research of the Molecular Epidemiology of Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Infections
Ayşe Karacalı Tunç, Togrul Nagiyev, Tülay Kandemir, Melda Meral Ocal, Fatih Köksal
doi: 10.5505/kjms.2023.10692  Sayfalar 197 - 205

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
17.
Genç Hastada Gizlenen Klinik Vaka İskemik İnme
Clinical Case Hidden in Young Patient is Ischemic Stroke
Mustafa Alpaslan
doi: 10.5505/kjms.2023.48265  Sayfalar 206 - 208

DERLEME
18.
Göz Cerrahisinde Rejyonal Anestezi
Regional Anesthesia in Ophthalmic Surgery
Ahmet Şen, Tuğçehan Sezer Akman
doi: 10.5505/kjms.2023.23427  Sayfalar 209 - 214

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git