Glioblastomlarda Klinikopatolojik Özelliklerin, Ki-67 Proliferasyon Endeksi, IDH1, EGFR ve p53 Mutasyonlarının Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 237-244 | DOI: 10.5505/kjms.2023.04307  

Glioblastomlarda Klinikopatolojik Özelliklerin, Ki-67 Proliferasyon Endeksi, IDH1, EGFR ve p53 Mutasyonlarının Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Sevda Dalar1, Şahsine Tolunay2, Ahmet Bekar3
1Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Giresun
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa

Amaç: Glioblastoma en sık görülen malign beyin tümörüdür. Literatürde glioblastomların morfolojik bulguları ile hasta prognozu arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda yayın bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, glioblastoma hastalarında morfolojik bulgular, IDH1, EGFR, p53 ekspresyonları ve ki-67 proliferasyon endeksinin hasta prognozu üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
Materyal ve Metot: Bu çalışmada Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2014–2017 yılları arasında glioblastoma tanısı konulan toplam 166 hasta değerlendirildi. Morfolojik bulguların (geniş nekroz, fokal nekroz, palizadlanan nekroz, mikrovasküler proliferasyon, atipi, sellülarite, lenfosit infiltrasyonu, mitoz, hücre tipi) varlığı/ yokluğu veya yoğunluğuna göre sınıflandırıldı. IDH1, EGFR, p53 ekspresyonları ve ki-67 proliferasyon endeksleri boyanma/boyanmama durumları veya boyanma yüzdelerine göre gruplandırıldı. Bu bulgular ile postoperatif sağkalım süresi arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: Morfolojik bulgular, IDH1, EGFR, p53 ekspresyonları, ki- 67 endeksi ile hasta sağkalımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı.
Sonuç: Morfolojik ve immünohistokimyasal özellikler glioblastomaların prognozunu tahmin etmek için yeterli olmayabilir. Prognozu tahmin etmede moleküler yöntemlere başvurmak daha uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: glioblastoma, IDH1, p53, ki-67; EGFR


The Relationship of Clinicopathological Features, Ki-67 Proliferation Index, IDH1, EGFR, and p53 Mutations with Prognosis in Glioblastomas

Sevda Dalar1, Şahsine Tolunay2, Ahmet Bekar3
1Giresun Training and Research Hospital, Department of Pathology, Giresun, Türkiye
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Bursa, Türkiye
3Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Brain and Nerve Surgery, Bursa, Türkiye

Aim: Glioblastoma is the most common malignant brain tumor. In the literature, few reports examine the relationship between morphologic findings of glioblastomas and patient prognosis. This study investigates the effects of morphological conclusions, IDH1, EGFR, p53 expressions, and Ki-67 proliferation index on patient prognosis in glioblastoma patients.
Material and Method: This study evaluated 166 patients diagnosed with glioblastoma between 2014 and 2017 in the Faculty of Medicine, Department of Pathology. Morphological findings (broad necrosis, focal necrosis, palisaded necrosis, microvascular proliferation, atypia, cellularity, lymphocyte infiltration, mitosis, cell type) were classified according to their presence/absence or intensity. IDH1, EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), p53 expressions, and Ki-67 proliferation indexes were grouped according to staining/non-staining conditions or staining percentages. The relationship between these findings and postoperative survival time was investigated.
Results: There was no statistically significant relationship with survival between morphologic findings, IDH1, EGFR, p53 expressions, and Ki-67 index.
Conclusion: Morphological and immunohistochemical features are insufficient to predict glioblastoma prognosis. Referring to molecular methods in estimating the prognosis may be more appropriate.

Keywords: glioblastoma, IDH1, p53, ki-67; EGFR


Sevda Dalar, Şahsine Tolunay, Ahmet Bekar. The Relationship of Clinicopathological Features, Ki-67 Proliferation Index, IDH1, EGFR, and p53 Mutations with Prognosis in Glioblastomas. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 237-244

Sorumlu Yazar: Sevda Dalar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git