Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde Yatan Hastaların Memnuniyet Değerlendirmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 294-300 | DOI: 10.5505/kjms.2023.04764  

Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde Yatan Hastaların Memnuniyet Değerlendirmesi

Aslıhan Yurtkal, Müjde Canday
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Kars

Amaç: Kaliteli bir sağlık hizmeti, hasta memnuniyetinden bağımsız düşünülemez. Hizmet kalitesini artırabilmek için hasta memnuniyeti araştırması temel araçlardan biridir. Bu çalışma ile Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde yatan hastaların memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini değerlendirmeyi amaçladık. Ayrıca, memnuniyet düzeyinin sosyodemografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi ve elde edilen olumlu ve olumsuz veriler ışığında sağlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini hedefledik.
Materyal ve Metot: Mayıs 2021 ile Eylül 2022 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde yatan 655 hasta soruşturuldu. Anket, sosyodemografik özellikleri belirlemek için bir bölüm ve memnuniyetlerini değerlendirmek için 14 soru içeren bir diğer bölüm olarak oluşturuldu. Sorular, ‘evet’, ‘biraz’ ve ‘hayır’ olarak cevaplandı.
Bulgular: Çalışmamızda, hasta ve doktor arasındaki iletişimde hemşirelerin bilgi verme konusundaki performansı değerlendirilmiş ve en yüksek memnuniyet düzeyine ulaşılmıştır. Çoklu değişkenli lineer regresyon analizi sonuçlarına göre, yaş, eğitim durumu ve kalış süresinin diğer değişkenlerden bağımsız olarak memnuniyet düzeyini etkilediği belirlendi (p<0,001). Hastanın çalışma hayatı ile ilgili durumunun memnuniyeti etkilemediği gözlemlendi (p=0,434).
Sonuç: Çalışmamızda, hastanenin temizliğinin genel memnuniyet düzeyini düşürdüğü tespit edildi. Sağlık hizmetleri yöneticileri tarafından temizlik hizmetlerinin hasta memnuniyetini artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekliliği ortaya konmuştur. Hasta memnuniyet değerlendirmelerinin periyodik olarak yapılmasının sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: hasta memnuniyeti, kadın hastalıkları ve doğum servisi, sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi; üniversite hastanesi; yatan hasta hizmetleri


Satisfaction Evaluation of Patients Hospitalized in University Hospital Gynecology and Obstetrics Service

Aslıhan Yurtkal, Müjde Canday
Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Kars, Türkiye

Aim: A quality health service is not independent of patient satisfaction. Patient satisfaction research is one of the primary instruments for better quality service. With this study, we aimed to evaluate the satisfaction levels and expectations of the patients hospitalized in the Department of Gynecology and Obstetrics of the Kafkas University Training and Research Hospital to determine whether the satisfaction level differs according to socio-demographic characteristics and to restructure the light of the positive and negative data obtained.
Material and Method: Between May 2021 and September 2022, 655 patients who received inpatient services at the Department of Gynecology and Obstetrics at Kafkas University Training and Research Hospital were surveyed. The questionnaire included a section about socio-demographic characteristics and 14 questions to determine their views on satisfaction. The questions were answered as ‘yes’, ‘a little’, and ‘no’.
Results: In our study, the highest level of satisfaction was for the nurses giving information about the treatment and care to the patient and the doctor’s interest in the patient. According to the results of the multivariate linear regression analysis, it was determined that age, education status, and length of stay affected the satisfaction level independently of other variables (p<0.001). It was observed that working status did not affect satisfaction (p=0.434).
Conclusion: Our study highlighted that hospital cleanliness significantly impacted the overall satisfaction levels, indicating a need for readjustments by hospital management.

Keywords: gynecology and obstetric department, healthcare management, healthcare services, inpatient services; university hospital; patient satisfaction


Aslıhan Yurtkal, Müjde Canday. Satisfaction Evaluation of Patients Hospitalized in University Hospital Gynecology and Obstetrics Service. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 294-300

Sorumlu Yazar: Aslıhan Yurtkal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git