15-49 Yaş Aralığındaki Kadınların Dismenore ile Başetme Yöntemleri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 37-47 | DOI: 10.5505/kjms.2024.15932  

15-49 Yaş Aralığındaki Kadınların Dismenore ile Başetme Yöntemleri

Özlem Karabulutlu1, Melike Yıldız2
1Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kars, Türkiye
2Kars Sarıkamış İlçe Devlet Hastanesi, Kars, Türkiye

Amaç: Araştırma, 15–49 yaş aralığındaki kadınların dismenore ile baş etmede kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini, Türkiye’nin kuzeydoğu bölgesinde yer alan bir ilde ikamet eden 15–49 yaş grubu kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, Kasım–Aralık 2020 tarihinde araştırmaya katılmayı kabul eden 424 kadın oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini elde etmek için; “Tanımlayıcı Bilgi Formu” ve “Dismenore Etkilenen Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri çevrimiçi görüşme yoluyla toplanmıştır.
Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 26,7±7,5’dir. Katılımcıların %34,7’sinin dismenore sebebiyle doktora başvurduğu ve sinirlilik halinin, kasık ağrısının, memelerde hassasiyetin dismenoreye en çok eşlik eden semptomlar olduğu bulunmuştur. Karına sıcak uygulama, uyuma, bitkisel çaylar içme ise kadınların dismenore ile baş etmede en çok kullandıkları yöntemler olarak belirlenmiştir. Ölçeğin ortalama puanı 129,69±26,82 olup bu puan ortalamanın üzerindedir. Menstrual ağrı durumunda analjezik kullanımı ile dismenore etkilenmişlik düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,001). Dismenore nedeniyle doktora başvurma durumu ile dismenore etkilenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,001). Dismenore ağrı şiddeti ile dismenore etkilenmişlik düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=0,365; p<0,001).
Sonuç: Çalışmaya katılan kadınların yarısından fazlasının dismenore ile baş etmek için ilaç kullandığı bulunmuştur. Karına sıcak uygulama yöntemi, çalışmaya katılan kadınların dismenore ile baş etmede en sık kullandığı yöntem olarak belirlenmiştir. Sağlık personelinin dismenorenin olumsuz etkileri, baş etme yöntemleri gibi konulara yönelik kadınlara danışmanlık yapması önerilebilinir.

Anahtar Kelimeler: dismenore, baş etme yöntemleri, üreme çağı


Coping Methods of Women Aged 15-49 with Dysmenorrhea

Özlem Karabulutlu1, Melike Yıldız2
1Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Kafkas University, Kars, Türkiye
2Kars Sarikamis District State Hospital, Kars, Türkiye

Aim: This research was conducted in a descriptive type to determine the coping methods with dysmenorrhea used by women between the ages of 15–49.
Material and Method: The study population consisted of women aged 15–49 residing in a city in the north eastern region of Türkiye. The study sample consisted of 424 women who agreed to participate in the research from November to December 2020. “Descriptive Information Form” and “Dysmenorrhea Affected Scale” were used to obtain the study data. The research data was collected through an online interview.
Results: The mean age of women was 26.7±7.5 years. It was determined that 34.7% of the participants consulted a physician due to dysmenorrhea, and irritability, groin pain, and breast tenderness were the most common symptoms accompanying dysmenorrhea. Applying heat to the abdomen, sleeping, and drinking herbal teas were determined as the most common methods used by women to cope with dysmenorrhea. The average score on the scale is 129.69±26.82, which is above average. In the case of menstrual pain, there is a statistically significant difference between the use of analgesics and the level of dysmenorrhea (p<0.001). It was determined that there was a positive, substantial, and low-level relationship between the severity of dysmenorrhea pain and the level of dysmenorrhea affected (r=0.365; p<0.001).
Conclusion: More than half of the women participating in the study were found to use medication to cope with dysmenorrhea. The method of applying hot to the abdomen was determined as the most common method used by the women participating in the study in coping with dysmenorrhea. The following can be suggested: Counseling women by health personnel on issues such as the adverse effects of dysmenorrhea and coping methods.

Keywords: dysmenorrhea, coping methods, reproductive age


Özlem Karabulutlu, Melike Yıldız. Coping Methods of Women Aged 15-49 with Dysmenorrhea. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 37-47

Sorumlu Yazar: Özlem Karabulutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git