Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun Değişik Evrelerinde Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 29-37 | DOI: 10.5505/kjms.2016.30074  

Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun Değişik Evrelerinde Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi

Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji- Embriyoloji Abd, 22030, Edi̇rne

AMAÇ: Bu çalışmada, diyabetik sıçanların ovaryum ve uteruslarında mast hücrelerinin dağılımının histokimyasal ve immunohistokimyasal olarak incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM: Çalışmada, 64 dişi Wistar Albino sıçan kullanıldı. Denekler, rastgele 4’ü kontrol, 4’ü ise deney grubu olmak üzere toplam 8 gruba ayrıldı (n=8). Deney grubunda diyabet oluşturmak için deneklere 60 mg/kg oranında streptozotosin (STZ) uygulandı. Deney sonunda vajinal smear bulgularına göre menstural siklus evreleri saptanarak her evre için deney ve kontrol gruplarında 8 sıçan işleme alındı.
BULGULAR: Toluidine mavisi ile yapılan boyamada, deney grubu ovaryumlarında mast hücreleri en yoğun östrüs, en az ise diöstrüs evresinde tespit edildi. Bununla birlikte diyabetik endometriyumda mast hücresi en fazla metöstrüs, en az ise proöstrüs evresinde gözlemlendi. Triptaz ve kimaz immun boyamasında, kontrol ve diyabetik sıçanlarda, triptaz ve kimaz pozitif mast hücresi en yoğun metöstrüs evresinde tespit edildi.
SONUÇ: Sonuç olarak, östrüs siklüsüne bağlı olarak ovaryum ve uterusda mast hücre dağılımının değiştiği ve bu değişimde diyabetin önemli etkisi olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: östrus siklusu, mast hücreleri, diabetes mellitus, over, uterus


Streptozotocin-Induced Diabetic that Histochemical and Immunohistochemical Examination of Mast Cells Distribution in Ovary and Uterus During Different Stages of Estrous Cycle in Rats

Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş
University Of Trakya Faculty Of Medicine, Dept. Of Histology- Embryology, 22030, Edirne

AIM: The objective of this study was to evaluate in the ovary and uterus distribution of mast cells at histochemical and immunohistochemical in the diabetic rats.
METHODS: In the present study 64 adult female wistar albino rats were used. Subjects have been randomly separated into 8 different groups, four of which constituted the control group while the remaining four were the actual experimental group. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of 60 mg/kg streptozotocin; the control group received physiological saline (5 mL kg–1). At the end of this period, both groups were processed for every cycle after detecting their menstrual cycles according to the vaginal smear findings.
RESULTS: Higher mast cell (MC) numbers were observed by toluidine blue staining in ovary of experimental groups, and the least dioestrous phase of the oestrous cycle compared with other diabetic groups. However, the highest mast cells were observed in metoestrous phase, and the least cells pre-oestrous phase of the oestrous cycle. Tryptase and chymase immune staining control and diabetic rats, tryptase and chymase-positive mast cells were the most intense phase of met-oestrous.
CONCLUSION: As a result, depending on the estrous cycle, it has changed and that the change in the distribution of mast cells in the ovary and the uterus was found to be a significant impact of diabetes.

Keywords: oestrus cycles, mast cells, diabetes mellitus, ovary, uterus


Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş. Streptozotocin-Induced Diabetic that Histochemical and Immunohistochemical Examination of Mast Cells Distribution in Ovary and Uterus During Different Stages of Estrous Cycle in Rats. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 29-37

Sorumlu Yazar: Turan Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git