Bolu Bölgesinde Pterjiyum ve Pingekula Olgularındaki Sıklık ve Etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 245-251 | DOI: 10.5505/kjms.2023.33270  

Bolu Bölgesinde Pterjiyum ve Pingekula Olgularındaki Sıklık ve Etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi

Yonca Asfuroğlu1, Mahmut Asfuroglu1, Oya Kalaycioglu2
1Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, Bolu

Amaç: Bolu bölgesindeki hastalarda pterjiyum ve pingekulanın sıklığını değerlendirmek ve ileri yaş, UV maruziyeti, sigara kullanımı, eğitim durumu, sistemik hastalık gibi faktörlerin pterjiyum ve pingekula ile ilişkisini araştırmak.
Materyal ve Metot: Kliniğimize başvuran 18–80 yaş arası 1014 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik bilgileri, meslekleri, eğitim düzeyleri, sistemik hastalıkları, sigara kullanımları ve gün içerisindeki UV maruziyetleri sorgulandı. Tam bir oftalmolojik muayene yapılarak, pterjiyum ve pingekula varlığı değerlendirildi. Sonuçlar p <0,05 düzeyinde anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 1014 hastanın 553’ü kontrol grubunda (%54,5); 101’i pterjiyum grubunda (%9,96) ve 360’ı pingekula grubunda yer aldı (%35,5). Hastaların 382’si erkek; 632’si kadındı. Hastaların yaş ortalaması 46,33±15,83 idi. Pingekulanın pterjiyuma göre daha fazla oranda bilateral seyrettiği izlendi (p<0,001). Pterjiyum ve pingekula grubunda dış mekanda çalışanların oranı kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksekti (p<0,001). UV maruziyetine bakıldığında gruplar arası anlamlı farklar tespit edildi (p<0,001). Pterjiyum grubundaki hastaların gün içindeki ortalama UV maruziyeti en üst sıradayken (median: 3,0, IQR: 0–4,5); pingekula grubunda bu süre ortalama iki saat olarak tespit edildi (median: 2, IQR: 0–4). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında eğitim düzeyinin pterjiyum ve pingekula grubunda daha düşük olduğu saptandı (p<0,001).
Sonuç: İleri yaş, uzamış UV maruziyeti, dış mekanda çalışma ve düşük eğitim seviyesi pterjiyum ve pingekula gelişimi ile yakından ilişkilidir. Bu kesitsel çalışma ileride ülkemizde yapılabilecek geniş serili prevalans çalışmalarına katkı sağlayabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: pterjiyum, pingekula, UV maruziyeti, yaş; eğitim seviyesi


Evaluation of Frequency and Etiological Factors in Pterygium and Pinguecula Cases in Bolu Region

Yonca Asfuroğlu1, Mahmut Asfuroglu1, Oya Kalaycioglu2
1Bolu İzzet Baysal State Hospital, Department of Ophthalmology, Bolu
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Bolu

Aim: To evaluate the frequency of pterygium and pinguecula in patients living in Bolu region and to assess the relationship between advanced age, UV exposure, smoking status, education level, systemic disease and presence of pterygium and pinguecula.
Material and Method: This study comprises 1014 patients between 18–80 years of age. Demographic data, including age and sex, occupation, education level, systemic disease, smoking status and UV exposure, are questioned. A comprehensive ophthalmological examination was performed, and the presence of pterygium and pinguecula was evaluated. A p-value under 0.05 was taken to be statistically significant.
Results: Among 1014 patients included in this study, 553 patients were in the control group (54.5%); 101 patients had pterygium (9.96%) and 360 patients had pinguecula (35.5%). Three hundred eighty-two patients were men and 632 were women. The mean age of patients was 46.33±15.83 years. Bilaterality was more evident in the pinguecula group compared to the pterygium group (p<0.001). Patients with outdoor occupation were higher in the pterygium and pinguecula group compared to the control group (p<0.001). UV exposure time was significantly different between groups (p<0.001). While UV exposure time was the highest in the pterygium group (median: 3.0, IQR: 0–4.5), it was approximately 2 hours in the pinguecula group (median: 2, IQR: 0–4). Education levels were lower in the pterygium and pinguecula group compared to the control group (p<0.001).
Conclusion: Advanced age, extended UV exposure, outdoor occupation and low education levels are associated with developing pterygium and pinguecula. This cross-sectional study could contribute to prevalence studies with large series that would be held in our country in the future.

Keywords: pterygium, pinguecula, UV exposure, age; education level


Yonca Asfuroğlu, Mahmut Asfuroglu, Oya Kalaycioglu. Evaluation of Frequency and Etiological Factors in Pterygium and Pinguecula Cases in Bolu Region. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 245-251

Sorumlu Yazar: Yonca Asfuroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git