COVID-19 Pandemisinden Sonra Solunum Patojenlerinin Dağılımı: Türkiye’den Tek Merkezli Bir Pediatrik Çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 321-328 | DOI: 10.5505/kjms.2023.37605  

COVID-19 Pandemisinden Sonra Solunum Patojenlerinin Dağılımı: Türkiye’den Tek Merkezli Bir Pediatrik Çalışma

Elif Aydın1, Güleser Güney Yılmaz2, Neşet Aydın3, Yalçın Dicle4, Duygu Perçin Renders5
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Kütahya, Türkiye
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kütahya, Türkiye
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Kütahya, Türkiye
4Mardin Artuklu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mardin, Türkiye
5Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de salgın döneminde solunum yolu enfeksiyonu ön tanısı alan hastalarda viral ve bakteriyel patojenlerin sıklığını ve tiplendirmesini değerlendirmektir.
Materyal ve Metot: Ekim 2022-Mart 2023 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çelebıya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile başvuran 0–17 yaş arası 215 hastanın solunum yolu patojenleri analiz sonuçları çalışmaya dâhil edilmiştir. Solunum panelinde 23 virüs ve altı bakterinin varlığı multipleks gerçek zamanlı PCR kullanılarak çalışılmıştır. Örnekler entübe olmayan hastalarda nazofarengeal sürüntüden, entübe hastalarda ise trakeal aspirasyon materyalinden elde edilmiştir.
Bulgular: Hastaların %92,1’inde bir veya daha fazla etken pozitif bulunurken, %7,9’unda hiçbir etken saptanmamıştır. Pozitif sonuçlar arasında tek patojen oranı %27,3 (n=54) iken, çoklu patojen oranı %72,7 (n=144) idi. Respiratuvar sinsityal virüs %23,3 ve Adenovirüs %19,1 oranıyla en sık görülen viral etkenler olurken, Haemophilus influenzae (%48,8) ve Streptococcus pneumoniae (%29,3) en sık görülen bakteriyel etkenler olmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada çocuklarda viral ve bakteriyel patojenler yoğun olarak saptanmıştır. Bu etkenlerin eş zamanlı, hızlı ve duyarlı bir şekilde saptanması gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi ve enfeksiyon kontrolü açısından önemlidir. Bu da mortalite ve morbidite oranlarının azaltılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, solunum patojenleri, respiratuvar sinsityal virüs


Distribution of Respiratory Pathogens After the COVID-19 Pandemic: A Single-Center Pediatric Study From Türkiye

Elif Aydın1, Güleser Güney Yılmaz2, Neşet Aydın3, Yalçın Dicle4, Duygu Perçin Renders5
1Kütahya Health Sciences University Tavşanlı Health Services Vocational School, Department of Medical Services and Techniques, Kütahya, Türkiye
2Therapy and Rehabilitation Department, Kütahya Health Sciences University, Kütahya, Türkiye
3Kütahya Health Sciences University, Clinic of Pediatrics, Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya, Türkiye;
4Mardin Artuklu University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Mardin, Türkiye
5Kütahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kütahya, Türkiye

Introduction: This study aimed to evaluate the frequency and typing of viral and bacterial pathogens in patients with a preliminary diagnosis of respiratory tract infection during the epidemic period in Türkiye.
Material and Method: The study included the respiratory pathogen analysis results of 215 patients aged 0–17 years admitted to the Pediatrics Department of Kütahya Health Sciences University Evliya Çelebi Training and Research Hospital between October 2022 and March 2023 with symptoms of respiratory tract infections. Twenty-three viruses and six bacteria in the respiratory panel were studied using multiplex real-time PCR. Samples were obtained from a nasopharyngeal swab in non-intubated patients and tracheal aspiration material in intubated patients.
Results: While 92.1% of the patients were positive for one or more agents, no agent was detected in 7.9%. Among the positive results, the rate of the single pathogen was 27.3% (n=54), while the rate of multiple pathogens was 72.7% (n=144). Respiratory syncytial virus was the most common viral agent with a rate of 23.3% and Adenovirus with a rate of 19.1%, while Haemophilus influenzae (48.8%) and Streptococcus pneumoniae (29.3%) were the most common bacterial agents.
Conclusion: In this study, viral and bacterial pathogens have been studied intensively in children. Simultaneous, rapid, and sensitive detection of these agents is essential in preventing unnecessary antibiotic use and infection control. This is also important in terms of reducing mortality and morbidity rates.

Keywords: COVID-19, pandemic, respiratory pathogens, respiratory syncytial viruses


Elif Aydın, Güleser Güney Yılmaz, Neşet Aydın, Yalçın Dicle, Duygu Perçin Renders. Distribution of Respiratory Pathogens After the COVID-19 Pandemic: A Single-Center Pediatric Study From Türkiye. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 321-328

Sorumlu Yazar: Elif Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git