Sağlıklı Bireylerde Seçici Yeme, Duygusal Yeme ve Beden Algısının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 65-71 | DOI: 10.5505/kjms.2024.45336  

Sağlıklı Bireylerde Seçici Yeme, Duygusal Yeme ve Beden Algısının Değerlendirilmesi

İzzet Ülker1, Kübra Esin2, Süleyman Köse3, Bartu Eren Güneşliol4, Feride Ayyıldız5
1Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Erzurum
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Tokat
3Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Artvin
4Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Düzce
5Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde beden imajı, duygusal yeme ve seçici yeme arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Materyal ve Metot: Bu çalışma, 18–60 yaş aralığındaki 639 kişiyle [385(%60,3) kadın ve 254 (%39,7) erkek] çevrimiçi anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Beden imajı algısı Stunkard Beden İmajı Derecelendirme Ölçeği ile değerlendirildi. Seçici yeme davranış ve tutumlarını değerlendirmek için Yetişkin Seçici Yeme Anketi (APEQ) kullanıldı. Yeme davranışlarını değerlendirmek için Duygusal Yeme Ölçeği de kullanıldı. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğuna ilişkin antropometrik ölçümler kişisel bildirim esasına göre alınmıştır. Gruplar arasındaki farkı analiz etmek için tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %23,8’i beden imajından memnun iken, %76,2’si beden imajından memnun değildi (%61,5’i kilo vermek, %14,7’si kilo almak istiyordu). Beden imajından memnuniyetsizliğin duygusal yeme ve alt boyutlarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Beden kitle endeksi (BMI) sınıflamasına göre zayıf ve obez olanlar arasında seçici yeme toplam puanı ile duygusal yeme toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Seçici duygusal yeme, vücut ağırlığı ve beden algısı ile ilişkilidir. Gelecekte yapılacak yüz yüze çalışmalarda depresyon, anksiyete, stres ve yaşam kalitesi parametrelerinin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: seçici yeme, duygusal yeme, beden imajı algısı


Assessment of Picky Eating, Emotional Eating and Body Perception in Healthy Individuals

İzzet Ülker1, Kübra Esin2, Süleyman Köse3, Bartu Eren Güneşliol4, Feride Ayyıldız5
1Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Erzurum Technical University, Erzurum
2Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat
3Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Artvin Coruh University, Artvin
4Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Duzce University, Duzce
5Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Gazi University, Ankara, Türkiye

Aim: This study investigated the association between choosy eating, emotional eating, and body image in healthy individuals.
Materials and methods: This study was conducted with 639 people [385(60.3%) women and 254 (39.7%) men] aged 18–60 years through online surveys. The Stunkard Figure Rating Scale assessed how people see their bodies. Adult Picky Eating Questionnaire (APEQ) was used to determine picky eating behaviors and attitudes. The Emotional Eater Scale was also used to assess eating behaviors. Anthropometric measurements of body weight and height were taken on a self-reported basis. One-way ANOVA was used to analyze the differences between the groups.
Results: While 23.8% of the participants were satisfied with their body image, 76.2% were unsatisfied with their body image (61.5% wanted to lose body weight, 14.7% wanted to gain body weight). Body image dissatisfaction was found to be associated with emotional eating and its sub-dimensions (p<0.05). According to the body mass index (BMI) classification, a statistically significant difference was discovered between the total score of picky eating and the total score of emotional eating between underweight and obese people (p<0.05).
Conclusion: Picky eating is associated with emotional eating, body weight, and body perception. It is thought that there is a need to evaluate depression, anxiety, stress, and quality of life parameters in future face-to-face studies.

Keywords: picky eating, emotional eating, body image


İzzet Ülker, Kübra Esin, Süleyman Köse, Bartu Eren Güneşliol, Feride Ayyıldız. Assessment of Picky Eating, Emotional Eating and Body Perception in Healthy Individuals. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 65-71

Sorumlu Yazar: İzzet Ülker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git