Hastane ve Toplum Kaynaklı Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarından İzole Edilen Metisilin Dirençli Staphylococus Aureus Suşlarında Fusidik Asit Duyarlılığı [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 265-270 | DOI: 10.5505/kjms.2023.48030  

Hastane ve Toplum Kaynaklı Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarından İzole Edilen Metisilin Dirençli Staphylococus Aureus Suşlarında Fusidik Asit Duyarlılığı

Sevda Soydan1, Nurşad Çifçi2, Feray Ferda Şenol3
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji.Kocaeli, Derince
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji. Kocaeli, Derince
3Elazığ Feti Sekin Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Elazığ

Amaç: Hastanemizde yara enfeksiyonlarından izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının sıklığı ve bunların fusidik asite (FA) in vitro duyarlılığı değerlendirerek FA’in ampirik tedavideki yerini göstermeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Çeşitli servis ve polikliniklerden alınan yara kültür örneklerinden izole edilen toplam 110 S. aureus suşu çalışmaya dâhil edildi. Bakterilerin tanımlanması ve antibiyotiklere olan duyarlılığı mikrobiyoloji laboratuvarımızda klasik yöntemler ve VITEK 2 (Biomerieux, Fransa) sistemi ile gerçekleştirildi. Metisilin duyarlılığı, Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) kriterlerine göre ve Fusidik asit duyarlılığı ise European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine göre değerlendirildi. Veriler IBM Sosyal Bilimlerde İstatistik Paket Programı (SPSS) sürüm 17 programına kaydedilerek istatistiksel analizleri yapıldı (P <0,05 anlamlı kabul edildi).
Bulgular: S. aureus şuşlarının 51’i (%46,4) servis hastalarından 59’u (%53,6) polikliniklerinden izole edildi. One hundred and ten S. aureus suşunun total metisilin direnci %20,9 olarak bulundu. Polikliniklerde ve servislerde metisilin direnci sırasıyla %17,4 ve %23,7 idi ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P >0,05). Poliklinik hastalarında ve servis hastalarında FA sensitivitesi sırasıyla %90,2 ve %94,9 olarak bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P >0,05). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus çoğunlukla pediyatri, ortopedi, genel cerrahi ve Kulak Burun Boğaz (KBB) ünitelerinden izole edildi. Bu birimlerde FA sensitiviteleri sırasıyla %93,7, %96,1, %100, %100 idi.
Sonuç: FA, toplum ve hastane kaynaklı MRSA’ların neden olduğu yumuşak doku ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde etkili ve güvenli bir ampirik tedavi seçeneği olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: fusidik asit, yara enfeksiyonları, metisiline dirençli Staphylococcus aureus


Fusidic Acid Sensitivity in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated From Hospitaland Community-Acquired Skin and Soft Tissue Infections

Sevda Soydan1, Nurşad Çifçi2, Feray Ferda Şenol3
1Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Medical Microbiology, Kocaeli
2Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Dermatology, Kocaeli
3Elazig Feti Sekin City Hospital, Medical Microbiology, Elazig

Aim: We aimed to detect the frequency of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains that were isolated from wound infections in our hospital, and then we want to evaluate the in vitro fusidic acid (FA) susceptibility rates of them to determine the place of FA in empirical treatment.
Material and Method: A total of 110 S. aureus strains, which were isolated from wound culture samples from various services and outpatients, were included in the study. The bacteria were identified and antibiogram using our microbiology laboratory’s classical methods and VITEK 2 (Biomerieux, France) system. Methicillin sensitivity was evaluated according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria, and Fusidic acid sensitivity was assessed according to European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) criteria. The data were recorded in the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program version 17, statistical analyses were performed, and P <0.05 was considered significant.
Results: 51 (46.4%) of S. aureus were isolated from service patients, and 59 (53.6%) were separated from outpatient clinics. The total methicillin resistance of 110 S. aureus strains was 20.9%. Methicillin resistance in outpatient clinics and services was 17.4% and 23.72%, respectively; their difference was not statistically significant (P >0.05). Sensitivity rates of FA in the outpatient clinics and services were found to be 90.2% and 94.9%, respectively, and the difference was not statistically significant (P >0.05). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus was primarily isolated from pediatrics, orthopedics, general surgery, and otorhinolaryngology. In these units, FA sensitivities were 93.7%, 96.1%, 100%, and 100%, respectively.
Conclusion: FA should be considered an effective and safe empirical treatment option in treating soft tissue and wound infections caused by community and hospital-acquired MRSA.

Keywords: fusidic acid, wound infections, methicillin-resistant Staphylococcus aureus


Sevda Soydan, Nurşad Çifçi, Feray Ferda Şenol. Fusidic Acid Sensitivity in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated From Hospitaland Community-Acquired Skin and Soft Tissue Infections. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 265-270

Sorumlu Yazar: Feray Ferda Şenol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git