Hepatosellüler Karsinomda Tedavi Maliyeti ve Tedavi Yöntemlerinin Sağkalım Üzerine Etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 80-86 | DOI: 10.5505/kjms.2024.68094  

Hepatosellüler Karsinomda Tedavi Maliyeti ve Tedavi Yöntemlerinin Sağkalım Üzerine Etkisi

Neziha Ulusoylar Erken1, Filiz Araz2, Ertuğrul Erken3, Birol Özer2
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Geriatri Kliniği, Kahramanmaraş
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Amaç: Hepatosellüler karsinom (HSK) tanısı alan hastaların sağkalım verileri farklılık göstermektedir. Çalışmamızın amacı, HSK tanısı alan sirotik hastaların tedavi ile ilişkili olarak maliyet ve sağkalım verilerini incelemektir.
Materyal ve metot: Mayıs 1998 ve Mart 2015 tarihleri arasında tek merkezde tedavi gören, 157 hastanın bilgileri tarandı. Etiyoloji, biyopsi sonucu, Child-Pugh-Turcotte (CPT) skoru, Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) evrelemesi, tedavi cevabı, maliyet ve prognostik faktörleri kaydedildi. Siroz komplikasyonları ve diğer hastalalıklara bağlı vefat edenler çalışmadan çıkarıldı.
Bulgular: 157 hastanın (%82,8 erkek) tanı anındaki ortalama yaşı 62,2±1,4 yıl idi. Etiyolojide HBV (%56), HCV (%26,1), kriptojenik (%11,7) ve diğer patolojiler (%19,1) mevcuttu. Ortanca kitle boyutu 4 (0,5–28) cm idi. Kitle sayılarına göre %46,5 tek kitle, %19,1’inde iki adet kitle ve %34,2 hastada ise ≥3 kitle saptandı. Uygulanan tedaviler, palyatif (n: 53), transarteriyel kemoembolizasyon-TAKE (n: 53), radyofrekans ablasyon-RF (n: 14), radyoembolizasyon (n: 3), alkol (n: 5) ve kemoterapi (n: 14) idi. Rezeksiyon (n: 9) ve transplantasyon (n: 6) sadece birkaç hastaya uygulanmıştı. Tedavi öncesi, 114 hasta (%72,6) CPT A/B idi. Fakat başlangıçta tüm hastaların %59,3’ünde (n: 93) BCLC evrelemesi B/C idi. Ortalama sağkalım 11,6±0,9 ay ve bir senelik sağkalım olasılığı %32 olarak saptandı. Kaplan-Meier analizi ile incelendiğinde tedavi öncesi CPT skoru, BCLC evresi (evre B: HR=9,58, %95 G.A.=1,03–88,98, p=0,047; evre C: HR=13,41, %95 G.A.=1,37–130,85, p=0,026, evre D: HR=24,72, %95 G.A.=2,33– 262,46, p=0,008), TAKE yapılması (HR=2,36, %95 G.A.=1,18–4,71, p=0,015) ve rezeksiyon yapılmasının sağkalımla anlamlı olarak ilişkili olduğu bulundu. Cox regresyon analizine göre BCLC evrelemesinin, sağkalım üzerinde bağımsız risk faktörü olduğu saptandı. Tedavi modaliteleri arasında maliyet açısından anlamlı fark saptanmadı. (p=0,656)
Sonuç: Hepatosellüler karsinom tanı anında, öncelikle rezeksiyon ve transplantasyon uygunluğu değerlendirilmeli, küçük kitlelerin varlığında ise RF düşünülmelidir. Hepatosellüler karsinom için erken dönemde uygulanan küratif tedavilerin maliyet açısından daha etkin olduğunu, BCLC evresi ve TAKE uygulamasının ise sağkalım açısından önemli olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: hepatosellüler karsinom, siroz, tedavi metodları, sağkalım; maliyet


Effect of Treatment Cost and Methods on Survival in Hepatocellular Carcinoma

Neziha Ulusoylar Erken1, Filiz Araz2, Ertuğrul Erken3, Birol Özer2
1Geriatrics Clinic, Kahramanmaras Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Türkiye
2Department of Gastroenterology, Adana Training and Research Hospital, Baskent University School of Medicine, Adana, Türkiye
3Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkiye

Aim: Survival data for patients with hepatocellular carcinoma (HCC) is heterogeneous. We aimed to analyze the survival and cost of treatment in cirrhotic patients with HCC.
Materials and methods: From May 1998 to March 2015, 157 patients with HCC diagnosed and treated in a single center were assessed retrospectively. Etiology, biopsy findings, Child-Pugh- Turcotte (CPT) scores, Barcelona Clinical Liver Cancer (BCLC) stages, treatment response, cost, and prognostic factors were recorded. Deaths due to complications of cirrhosis or other diseases were excluded.
Results: 157 patients (82.8% male) with a mean age of 62.2±11.4 years at diagnosis were included. Etiology was HBV (56%), HCV (26.1%), cryptogenic (11.5%), and others (6.4%). Median lesion diameter was 4 (0.5–28) cm. 1, 2, and ≥3 lesions were present in 46.5%, 19.1%, and 34.2% of patients, respectively. Treatments were as follows: palliative (n: 53), transarterial chemoembolization- TACE (n: 53), radiofrequency ablation-RF (n: 14), radioembolization (n: 3), alcohol (n: 5), and chemotherapy (n: 14). Resection (n: 9) and transplantation (n: 6) were amenable in few patients. Before treatment, 114 (72.6%) patients were in the CPT A/B group, but 93 (59.3%) of all patients were initially staged as BCLC-C/D. Overall survival was 11.6±0.9 months, with 32% probability of surviving one year. Kaplan-Meier analysis revealed that pre-treatment CPT score, BCLC stage, TACE, and resection significantly affect survival. Cox regression defined BCLC stage (stage B: HR=9.58, 95% CI=1.03–88.98, p=0.047; stage C: HR=13.41, 95% CI=1.37– 130.85, p=0.026, stage D: HR=24.72, 95% CI=2.33–262.46, p=0.008) and TACE (HR=2.36, 95% CI=1.18–4.71, p=0.015) as independent predictors of survival.
Conclusion: Treatment modalities were not significantly different in terms of cost (p=0, 656). Hepatocellular carcinoma was usually diagnosed late, and treatment modalities were similar in cost. Barcelona clinical liver cancer stage and TACE were predictive of survival.

Keywords: hepatocellular carcinoma, cirrhosis, treatment methods, survival; cost-effectiveness


Neziha Ulusoylar Erken, Filiz Araz, Ertuğrul Erken, Birol Özer. Effect of Treatment Cost and Methods on Survival in Hepatocellular Carcinoma. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 80-86

Sorumlu Yazar: Neziha Ulusoylar Erken, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git