Hipertansiyon Hastalarında Ambulatuar, Ev ve Ofis Ölçümlerinin Korelasyonu ve Klinik Etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 257-264 | DOI: 10.5505/kjms.2023.71324  

Hipertansiyon Hastalarında Ambulatuar, Ev ve Ofis Ölçümlerinin Korelasyonu ve Klinik Etkisi

Onur Aslan1, Behçet Varışlı2
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Mersin
2Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Çanakkale

Amaç: Hipertansiyon majör kardiyovasküler risk faktörü olmasının yanısıra en sık görülen kronik hastalıktır. Tanı ve tedavisinde hedeflenen düzeyden uzak olunması ölçüm yöntemlerinin sıkça sorgulanmasına neden olmuştur. Ofis dışı ölçümler ön plana çıkıyor olmakla birlikte ofis ve ofis dışı ölçüm yöntemlerinin güvenilirliği ve klinik etkileri hem kullanılabilirlik hem de korelasyon açısından sorgulanmaya açıktır. Bizim bu çalışmadaki amacımız hipertansiyon hastalarında ambulatuvar, ev ve ofis ölçümlerinin korelasyonunun ve bunun klinik etkilerinin değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metot: Hipertansiyon tanısıyla takip edilen hastaların ofis dışı tansiyon ölçümleri değerlendirildi. Ambulatuvar tansiyon ölçümleri planlanan hastaların bu ölçümden beş gün öncesinde ev ölçümlerinin yapılması istendi. Ofis ölçümleri osilometrik ve oskülatuvar yöntemle ölçüldü. Ev ölçümleri hastaların kendi kalibre edilmiş cihazlarıyla yapıldı. Ambulatuvar ölçümler beş günlük ev takiplerinin sonrasında uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya 49±15 yaş ortalamasına sahip ve %52’si kadın hastalardan oluşan 463 hasta dâhil edilmiştir. Ev (256) ve ofis (220) ölçümlerine göre regüle olmayan hipertansiyon tanısı alan hasta sayısı, gündüz (63) ve ortalama (87) ambulatuvar ölçümlerine göre regüle olmadığı tanısına varılan hastalardan çok daha fazlaydı. Gündüz ambulatuvar ölçümlerine göre regüle kabul edilen hastalardan 157 (%71,4)’si ofis tansiyonlarına göre, 193 (%75,4)’ü ev tansiyonlarına göre regüle olmayan hipertansiyon olarak değerlendirilmiştir. Tansiyon ölçümlerinin kendi aralarındaki korelasyona bakıldığında ev ve ofis tansiyonları arasında yüksek bir korelasyon (r: 0,922, p<0,001), ambulatuvar ölçümleri ile ev ve ilk ofis tansiyonları arasında ise düşük derecede bir korelasyon (r: 0,438, r: 0,459, p<0,001) olduğu gözlendi.
Sonuç: Ofis ölçümleri sonucu hipertansiyon tanısıyla takipli iken regüle olmadığına karar verilen hastaların çok önemli bir kısmında ambulatuvar ölçümler sonucu takibin regüle olduğuna karar verilmiştir. Ev ve ofis ölçümleri arasındaki yüksek korelasyon ile bu ölçüm yöntemlerinden ayrışan ambulatuvar ölçüm arasındaki düşük korelasyon dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, ofis dışı kan basıncı, ambulatuvar kan basıncı


Correlation and Clinical Impact of Ambulatory, Home, and Office Measurements in Hypertensive Patients

Onur Aslan1, Behçet Varışlı2
1Mersin City Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Mersin, Türkiye
2Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Department of Emergency Medicine, Çanakkale, Türkiye

Aim: Hypertension is a major cardiovascular risk factor and the most common chronic disease. Being far from the targeted level in diagnosis and treatment has led to frequent questioning of measurement methods. Although out-of-office measurements are gaining prominence, the reliability and clinical effects of office and out-of-office measurement methods are open to question in terms of both usability and correlation. Our aim in this study was to evaluate the correlation of ambulatory, home, and office measurements and their clinical implications in hypertensive patients.
Material and Method: We evaluated out-of-office blood pressure measurements of patients who were followed up with a diagnosis of hypertension. Patients who were scheduled to have ambulatory blood pressure measurements were asked to have home measurements five days before this measurement. Oscillometric and auscultatory methods used for office measurements. Home measurements were performed with the patient’s own calibrated devices. Ambulatory measurements were performed after five days of home follow-up.
Results: The study included 463 patients with a mean age of 49±15 years, 52% of whom were women. The number of patients diagnosed with non-regulated hypertension, based on home (256) and office (220) measurements, was much higher than the number of patients based on daytime (63) and average (87) ambulatory measurements. Among the patients considered regulated according to daytime ambulatory measurements, 157 (71.4%) were evaluated as hypertension according to office blood pressure, and 193 (75.4%) were assessed as non-regulated hypertension according to home blood pressure. When the correlation between blood pressure measurements was analyzed, it was observed that there was a high correlation between home and office blood pressure (r: 0.922, p<0.001) and a low correlation between ambulatory measurements and home and office blood pressure (r: 0.438, r: 0.459, p<0.001).
Conclusion: In a significant proportion of patients who were decided to be unregulated while being followed up with a diagnosis of hypertension due to office measurements, it was decided that the follow-up was regulated as a result of ambulatory measurements. The high correlation between home and office measurements and the low correlation between ambulatory measurements, which differs from these methods, are noteworthy.

Keywords: hypertension, out-of-office blood pressure, ambulatory blood pressure


Onur Aslan, Behçet Varışlı. Correlation and Clinical Impact of Ambulatory, Home, and Office Measurements in Hypertensive Patients. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 257-264

Sorumlu Yazar: Onur Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git