Fibromiyalji Hastalarında Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 19-24 | DOI: 10.5505/kjms.2024.88785  

Fibromiyalji Hastalarında Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Hakan Toğuç1, Murat Toprak2
1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Malatya, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Fibromiyalji sendromu, sıklıkla iskelet ve kas sistemlerinde gözlenen yaygın ağrı ile gelişen multifaktöriyel bir sağlık sorunudur. Hastalığa ilişkin kullanılan tedavi yöntemleri ile beraber beslenme ve diyet tedavisinin etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada fibromiyalji sendromuna sahip hasta bireylerin besin tüketimlerinin ve antropometrik ölçümlerinin (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden kütle endeksi) değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot: Bu araştırma Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Romatoloji Bölümü Poliklinikleri’ne başvuran fibromiyalji tanısı almış, 33,7±6,4 yıl yaş ortalamalarına sahip olan 100 kadın birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmayı kabul eden katılımcılara anket formu (sosyo-demografik bilgiler, beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlerine ilişkin veriler içeren) araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların büyük çoğunluğu ev hanımı (%72) iken, katılımcıların %93’ünde yorgunluk ve kas ağrısı, %91’inde uyku bozuklukları olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %59’unda beden kütle endeksi (BKİ) 25,0–29,9 kg/m² ve %8’inde 30,0–39,9 kg/ m² olduğu bulunmuştur. Bireylerin BKİ’lerinin fibromiyalji hastalık sempromlarından depresyon (p<0,001), anksiyete (p<0,001) ve yorgunluk (p=0,011) ile arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Fibromiyalji tedavi aşamasında hastalık semptomlarında azalma ve yaşam kalitesinde artış sağlayabilmek amacıyla bireylerin diyetisyenlere yönlendirilmesi ve beslenme durumlarının değerlendirilirken antropometrik ölçümerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji sendromu, beslenme, obezite, antropometrik ölçümler


Evaluation of Nutritional Status of Fibromialgia Patients

Hakan Toğuç1, Murat Toprak2
1Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Inonu University, Malatya, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Van Yuzuncu Yil University, Van, Türkiye

Aim: Fibromyalgia syndrome is a multifactorial health problem that often develops with widespread pain in the skeletal and muscular systems. It is thought that nutrition, diet therapy, and the treatment methods used for the disease may be adequate. This study aims to evaluate the food consumption and anthropometric measurements (body weight, height, body mass index) of patients with fibromyalgia syndrome.
Material and Method: This study was conducted with 100 female individuals with a mean age of 33.7±6.4 years, diagnosed with fibromyalgia, who applied to the Van Training and Research Hospital, Physical Therapy and Rheumatology Department Polyclinics. A questionnaire form (containing data on socio-demographic information, dietary habits, and anthropometric measurements) was applied to the participants who accepted the study using the researcher’s face-to-face interview technique.
Results: While the majority of the participants were housewives (72%), it was determined that 93% of the participants had fatigue and muscle pain, and 91% had sleep disorders. Body mass index (BMI) was 25.0–29.9 kg/m² in 59% of the participants and 30.0– 39.9 kg/m² in 8%. It was determined that there was a significant difference between the BMIs of the individuals with the symptoms of fibromyalgia depression (p<0.001), anxiety (p<0.001), and fatigue (p=0.011).
Conclusion: To reduce the disease’s symptoms and increase the quality of life during the fibromyalgia treatment phase, individuals should be directed to dietitians, and anthropometric measurements should be considered when evaluating their nutritional status.

Keywords: fibromyalgia syndrome, nutrition, obesity, anthropometric measurements


Hakan Toğuç, Murat Toprak. Evaluation of Nutritional Status of Fibromialgia Patients. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Hakan Toğuç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git