Kafkas J Med Sci: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Üçüncü Basamak Bir Hastanede, 2011–2015 Yılları Arasındaki Sağlık Bakım İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi; Epidemiyoloji ve Mortalite Risk Faktörleri
The Evaluation of Healthcare Associated Bloodstream Infections at a Tertiary Care Hospital Between 2011 and 2015: Epidemiology and Mortality Risk Factors
Aliye Bastuğ, Esragül Akıncı, Adalet Aypak, Dilek Kanyılmaz, Halide Aslaner, Ayşe But, Meltem Arzu Yetkin, Pınar Öngürü, Hürrem Bodur
doi: 10.5505/kjms.2017.02360  Sayfalar 1 - 6

3.
Radyoterapi Planında Kontrast Madde Kullanımının Doz Hesaplamasına Etkisi Var mıdır?
Is There Effect of Contrast Media Use on Dose Calculation in Radiotherapy Planning?
Dilek Ünal, Alaettin Arslan, Harun Çelik
doi: 10.5505/kjms.2017.32656  Sayfalar 7 - 10

4.
Reprodüktif Dönemde Anormal Uterin Kanaması Olan Kadınlarda Endometrial Poliplerin Obezite, Diyabet ve Hipertansiyon Sıklığı ile İlişkisi
The Relationship Between Endometrial Polyps, Obesity, the Incidence of Diabetes and Hypertension in Women Who Admitted with Abnormal Uterin Bleeding in Reproductive Ages
Burak Yücel, Kerem Doğa Seçkin, Burak Özköse, Turgut Aydın, Ali Ekiz, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5505/kjms.2017.57625  Sayfalar 11 - 14

5.
Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Stapler Hattının Güçlendirilmesi; Gerçekten Gerekli mi?
Buttressing the Stapler Line in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy; Is It Really Necessary?
İsmail Cem Sormaz, Levent Avtan
doi: 10.5505/kjms.2017.91886  Sayfalar 15 - 18

6.
Kronik B Viral Hepatitlerde Kullanılan Histolojik Skorlama Sistemleri ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişkinin Saptanması
The Relationship between Treatment Response and Histological Scoring Systems Applied in Chronic Hepatitis B
Samir Abdullazade, Taylan Kav, Özay Gököz, Sevgen Önder, Cenk Sökmensüer
doi: 10.5505/kjms.2016.19981  Sayfalar 19 - 25

7.
Pediatrik Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Sırasında Uygulanan Anestezi Deneyimlerimiz
Anesthesia Experiences During Magnetic Imaging Process on Pediatric Patients
Ömür Öztürk, Sefer Üstebay, Ali Bilge
doi: 10.5505/kjms.2016.68984  Sayfalar 26 - 28

8.
Abdominopelvik Ağrı: 137 Olgunun Prospektif Çalışması
Abdominopelvic Pain: A Prospective Study of 137 Patients
Oğuzhan Özdemir, Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin
doi: 10.5505/kjms.2017.22043  Sayfalar 29 - 34

9.
Hashimoto Tiroiditi Olan Hastalarda Malignensi Tesbitinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Etkinliği
The Credibility of Fine-Needle Aspiration Biopsy for Malignancy in Patients with Hashimoto Diseases
Fatih Çiftci, Turgut Anuk, Zeynep Tatar
doi: 10.5505/kjms.2017.86094  Sayfalar 35 - 39

10.
Hekim Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Analysis of Metacognitive Learning Strategies of Physician Candidates in Terms of Some Variables
Barış Sezer
doi: 10.5505/kjms.2017.26023  Sayfalar 40 - 46

11.
Endoskopik Mide Biyopsisi Sonuçları: Kars İli
Endoscopic Gastric Biopsy Results: Kars Province
Yasemen Adalı, Hüseyin Avni Eroğlu, Gülname Fındık Güvendi
doi: 10.5505/kjms.2017.70894  Sayfalar 47 - 52

12.
Oksaliplatin-Temelli Rejim Altında Progresyon Gösteren Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Modifiye Folfiri-Bevasizumab Rejimi
Modified FOLFIRI-Bevacizumab Regimen in the Patients with Metastatic Colorectal Cancer Who Had Progressed After Oxaliplatin-Based Regimen
Doğan Koca, Davut Demir, Oğuzhan Özdemir, Hüseyin Akdeniz, Mehmet Kurt
doi: 10.5505/kjms.2017.49932  Sayfalar 53 - 59

13.
Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerini Kullanma Durumu
Use of Complementary and Alternative Medicine Methods Among Elderly People Living in Nursing Homes
Zeynep Erdoğan, Ayşe Çil Akıncı, Derya Emre Yavuz, Zeynep Kurtuluş Tosun, Derya Atik
doi: 10.5505/kjms.2017.09327  Sayfalar 60 - 66

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
14.
Hidrosefali Tanısıyla Tedavi Gören Suriyeli Mülteci Hastaların Analizi: 28 Olgunun İncelenmesi
The Analysis of Syrian Refugee Patients Treated With the Diagnose of Hydrocephalus: The Study of 28 Cases
Ömer Aykanat
doi: 10.5505/kjms.2017.20981  Sayfalar 67 - 70

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Erektil Disfonksiyonu Olan Hastada Etiyolojinin Belirlenmesinde Modifiye IIEF-5 Formunun Etkinliğinin Belirlenmesi
Evaluating the Ability of the Modified IIEF-5 Questionnaire to Determine the Etiopathogenesis of Erectile Dysfunction
Murat Bağcıoğlu, Ümit Yener Tekdoğan, Ali Omur Aydın, Mert Ali Karadağ, Serkan Özcan, Sefa Güngör, Ramazan Kocaaslan
doi: 10.5505/kjms.2016.83007  Sayfalar 71 - 74

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
16.
Yoğun Bakımda Gecikmiş Weaning Nedeni Olarak Amiodaron Pulmoner Toksisitesi
A Reason of Delayed Weaning in Critical Care: Amiodarone Pulmonary Toxicity
Mesut Öterkuş, Aysu Hayriye Tezcan, İlksen Dönmez, Sunay Sibel Karayol, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2017.01112  Sayfalar 75 - 77

17.
Multipl Myelomalı Bir Hastada Bortezomib İlişkili Konjestif Kalp Yetmezliği
Bortezomib Induced Congestive Cardiac Failure in a Patient with Multiple Myeloma
Gülden Sincan, Yusuf Bilen, Fuat Erdem, Suat Sincan, Emrah Aksakal
doi: 10.5505/kjms.2017.20082  Sayfalar 78 - 80

18.
Nazofarenks ve Hipofarenks Yerleşimli Multipl Mukosel: Olgu Sunumu
Multiple Mucoceles Located in the Nasopharynx and Hypopharynx: Case Report
Oğuz Oğuzhan, Selman Sarıca, Yusuf Yıldırım, Mücahit Altınışık, Abdulkadir Yasir Bahar, Ali Osman Özbey
doi: 10.5505/kjms.2017.14892  Sayfalar 81 - 83

DERLEME
19.
Helicobacter pylori enfeksiyonunun beslenme durumu ve metabolizma üzerine etkileri
The effects of helicobacter pylori infection on nutrition status and metabolism
Ayçıl Özturan, Saniye Bilici
doi: 10.5505/kjms.2017.03411  Sayfalar 84 - 90

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git